16-10-2018

Aartsengel Michaël en de tijdgeest

Een machtig, helpend wezen, beleefbaar in de klanken "EA", trad naar voren. Later werd het woord "Soph" dat "het zijnde" betekent ervoor gezet en werd haar naam Soph-Ea of Sophia dat wijsheid betekent, Sophia, de wijsheid die in alle dingen heerst. Deze werkzame wijsheid bracht een zoon voort, Marduk, die later Michael genoemd zou worden. Wie is deze Marduk-Michaël?


In de Chaldeeuwse mysteriën werd zij de "Hemelse Sophia"genoemd en omvatte de wijsheid van de Kyriotetes tot en met de engelen. Wat vertelt de geschiedenis van de kunst ons?

Op veel afbeeldingen, vooral uit de kunstgeschiedenis, zien we dat hij meestal wordt afgebeeld met een zwaard in de hand en een draak onder zijn voeten. Wat kun je nog meer aan inzichten veroveren over wie deze aartsengel, die ook de tijdgeest wordt genoemd?

Op oude Byzantijnse iconen zien we Aartsengel Michaël ons recht aankijken. We zien vleugels, en een aureool, een wereldbol en een lans allemaal als het ware ingelegd in een gouden achtergrond - een icoon die raakt.


De kunstenaar heeft geprobeerd aan te geven, in beeldtaal door te vertellen, dat we te maken hebben met een goddelijk wezen (aureool) die een wereldplan heeft voor aarde- en mensheidsontwikkeling (wereldbol) en dat hij daar behoedzaam en aanwezig voor waken wil (vleugels). De lans in de andere hand is het symbool van de strijd met het lagere ik ofwel ons ego.


De lans wordt door andere kunstenaars vervangen door een draak onder zijn voeten. In de symboliekenleer is de draak het symbool van onze verharding en ons ego, maar ook van de donkere ervaringen die wij opdoen door teleurstellingen of verdriet, een diepe pijn, een innerlijke onmacht…., vandaar misschien dat op latere afbeeldingen er donkere en strijdende mensen onder zijn voeten te zien zijn.
Wat ook opvalt zijn zijn vaak sterke, heldere ogen; zijn goudkleurige haar wat golvend is en altijd wappert. Soms zie je ook een afbeelding waar hij, net als St. Joris, wordt afgebeeld als een ruiter, zittend op een wit paard. Niet iedereen associeert dit met St. Joris en de draak, er zijn ook mensen die zich meer verbonden voelen met St. Maarten, het lampionnenfeest op 11 november. Pas na 1920 werd Sint-Maarten een traditie. In de Tweede Wereldoorlog werden er zelfs lampions gemaakt van koolraap, suikerbiet of voederbiet of nog later van de pompoenen. In alle gevallen hebben deze traditie van de "voedsel"-lampions te maken met de oogst en het oogstfeest in oktober en november. Het paard staat symbool voor onze emoties en onze driften. Dat het paard wit is wil zoveel zeggen als dat hij de emoties en driften tot louter zuiverheid heeft omgevormd en dat hij ons wil helpen dit ook te doen. Immers van oudsher is Sint-Maarten een bedelfeest. Dit feest vindt plaats vlak voor de winter en menig persoon moest bedelen om voldoende eten en drinken en kleding te hebben voor de winter echt zou gaan beginnen.


Er zijn ook veel afbeeldingen te vinden waar Aartsengel Michaël een weegschaal in de hand heeft. De weegschaal is hét attribuut van vrouwe Justitia en dus van de rechtspraak en symboliseert daarmee ons ‘geweten’. Het beeld van de weegschaal vraagt van ons, in onszelf af te wegen wat juist is en wat niet juist is; wat respectvol is en wat kwetsend is; wat waar is en wat niet waar is. De weegschaal is dan het beeld van de afweging en de kunst om in balans te komen; de gulden middenweg te kiezen.
                                             


In navolging van Aartsengel Michaël kun je je geroepen voelen een Michaëlstrijder te worden. 

Een Michaëlstrijder is iemand die niet vecht met woede, boosheid, oordeel en haat – maar erdoorheen gaat in zichzelf en er een geestelijke kracht verovert. De innerlijke strijd die je voert kan zo een stille kracht worden die je sterker maakt. Hans Stolp noemt deze kracht een ‘kruiskracht’
Het is de kracht van het vlammende zwaard’ – een lichtzwaard…en geen donker wapen....

In navolging van antroposofische teksten ben je dus een Michaëlstrijder als je durft te leven vanuit je Hart, je Liefde. Een Michaëlstrijder durft om hulp te vragen, kwetsbaar te zijn’ en met een ander mee te leven vanuit Hart en Ziel - Aartsengel Michaël helpt als je dit vraagt! Aartsengel Michaël is een (androgyne) bemiddelaar, hij bewaakt ons innerlijke vuur en dát zal ons denken transformeren;
In navolging van hem mogen wij de gulden middenweg kiezen tussen Ahriman en Lucifer - tussen angst en hoogmoed...
Aartsengel Michaël is de wakker schudder en de wegbereider naar een nieuw tijdperk.                                                    

Aartsengel Michaël is niet alleen een aartsengel die bekend is uit de Bijbel, uit het Jodendom, Christendom en de Islam. Ook in andere religies wordt hij vereerd, al is het soms wel onder andere namen. In Babylonië werd hij bv. Mardoek genoemd, in Griekenland Apollo, in Egypte Anubis en in de Rigveda (de oude heilige Indische boeken) wordt hij Indra genoemd. Aartsengel Michaël is te herkennen aan zijn daden. We hebben in Michaël te maken met een groot geestelijk wezen dat in de meeste religies gekend en vereerd werd en wordt!


De zeven aartsengelperiodes en de wereldweek
De Duitse abt Johannes Trithemius (leefde omstreeks 1500) vertelde dat de zeven grote en bekende aartsengelen om de beurt het regentschap over de aarde en de mensheid voeren. Steeds mag één van de zeven aartsengelen gedurende 365 jaar de mensheid leiden en inspireren.
Zo volgen dus zeven aartsengelperioden van 365 jaar elkaar op.
Het is belangrijk om dit te weten, omdat de inspiraties van de zeven aartsengelen heel verschillend zijn. Dat betekent dus, dat de mensheid gedurende elke aartsengelperiode een hele andere inspiratie ontvangt en op een heel andere manier geleid wordt.

Deze zeven aartsengelperioden worden vaak samen ‘de wereldweek’ genoemd.

Wanneer er een Michaëlperiode aanbreekt (de huidige Michaëlperiode begon in 1879) en Michaël ons leiding gaat geven, moet de mensheid zich voorbereiden op een turbulente periode. Want Michaël is de grote schoonmaker en puinruimer.
Daarvoor was de invloedsfeer via Gabriël die o.a. de geboorte van Johannes de Doper en Jezus aankondigde. De energie van Gabriël helpt ons te incarneren en is gericht op materie. (erfelijkheid)
Ook zie je in de eeuwen die achter ons liggen dat techniek en materie de mensheid enorm hebben beïnvloed.

Hoe helpt Aartsengel Michaël ons: Hij ruimt oud karma op; 'opeens' komen er dingen bij je langs (ook in de samenleving, de wereld...) waar we niet meer omheen kunnen.
We mogen een nieuwe keuze, een bewuste nieuwe keuze maken.
Negativiteit en chaos zullen, onder leiding van Aartsengel Michaël, aan het Licht worden gebracht; tegenstellingen zijn groter dan ooit;
Alle patronen die in het verborgene liggen komen aan het Licht - en zal (hopelijk) leiden tot transformatie. Tot verLichting/non-dualiteit - en Eenheid.
Een eenheid die begint met het verbinden van je eigen tegenstellingen. Zo binnen – zo buiten.
Zo zullen we meer en meer de androgyne mens worden, die we wezenlijk zijn.
Dit laat zien dat Aartsengel Michaël de grote transformatieprocessen van onze tijd in gang zet en begeleidt. Hij is de engel van de Tijdgeest!


concilie met aartsengel Michaël en Gabriël aan linker en rechterzijde
                                                                   
                                                                         
Aartsengel Michaël wordt Heer van de Zon genoemd en is verbonden met de ZONdag.
Zijn vuurkracht is verbonden met de Zon en ons innerlijke Licht.

De zondag is de eerste dag van de week; als Aartsengel Michaël ons leidt, worden we een nieuwe (wereld)week ingeleid. In het bijbelboek Openbaringen zien we dit beeld terug van een ruiter op een wit paard.... Ook de Christus wordt afgebeeld in de beeldende taal van dat boek, op een wit paard. Dit geeft aan dat aartsengel Michaël een nauwe band heeft met Christus; en beiden met de ZON!

Alle zeven aartsengelen zijn verbonden met één van de planeten:
Orifiël – Saturnus; Zachariël – Jupiter; Zamaël – Mars; Michaël – Zon; Anaël – Venus
Rafaël – Mercurius (woensdag); Gabriël – Maan( maandag).
Tijdperken van de Aartsengelen:
Michaël 600 – 200 voor Chr. - Orifiël 200 voor Chr. – 150 na Chr - Anaël 150 – 500 -
Zachariël 500 – 850 - Rafaël 850 – 1190 - Zamaël 1190 – 1510 - Gabriël 1510 – 1879 -
Michaël vanaf 1879….

In een Michaëltijdperk komt het verborgene aan het licht.

Alles wat verborgen blijft kan niet worden genezen, wat aan het licht komt wél!

Hoe krijg je contact met Aartsengel Michaël – Hoe spreekt hij tot ons?

Hij spreekt niet met woorden. Hij spreekt een taal van uitstraling, van wils-gezindheid en van atmosfeer. Hij spreekt door de herfst, de taal van de herfst.
Hij roept ons op, niet mee af te sterven en een moedige daad – de draak in onszelf te bestrijden en de angst voor duisternis en dood te overwinnen. Dood is niet dood! Hij roept ons ook op een brug te slaan tussen denken en willen...hij vuurt ons aan - onze geestelijke, zonkrachten ontwaken.
Michael zoekt mensen die zelfbewust datgene tot stand willen brengen wat zij voor zichzelf en voor de wereld wensen.

Tot slot een citaat uit het boek:
De jaarfeesten als kringloop door het jaar; geschreven door Emil Bock
Wanneer een Michaëlstijdperk aanbreekt, zijn nationale verbanden altijd achterhaald. Dat nationale element dat de mensen zich niet verwerven, maar eenvoudig door hun gemeenschappelijke afstamming hebben, verdwijnt naar de achtergrond en moet plaats maken voor de mensheid. Nationale ambitie en machts-streven kunnen geen zegen meer brengen, omdat zij niets anders zijn dan een teruggrijpen op situaties in het verleden. In een Michaëlstijdperk zijn de geschenken van het verleden achterhaald en verouderd. In plaats daarvan kan de mensheid nu het waaien van de Michaëlische wind bespeuren, het bruisen van de Michaëlische storm die door de wereld gaat; een nieuw geestes-element wordt voelbaar, eerst nog als een beginnende, maar dan als een allengs duidelijker atmosfeer om ons heen, die zeer zeker niets behaaglijks te bieden heeft, maar de mens aanspreekt in de meest innerlijke kern van zijn wezen.”

© Joke - fluisteralsjeblieft

Geen opmerkingen: