19-06-18

Centrifugaal en centripetale krachten

De oosterse weg is centrifugaal, de westerse weg is centripetaal en de wederkerigheid die zichtbaar wordt door het werken met de anima en de animus.


De psyche of ziel van de man en die van de vrouw blijken totaal verschillend te zijn. Ze zijn zelfs tegengesteld aan elkaar. Wil je die werkelijk begrijpen, dan moet je beseffen dat in de vrouwelijke ziel een centrifugale kracht de overhand heeft en in een man een centripetale kracht. Beiden zijn te herkennen als je je verdiepen gaat in de wijze waarop in Oost-Europa en in West-Europa de mens-wording vorm krijgt en de relatie tot het kosmische; het toont zich ook in je manier van denken. Is het kil en harteloos of is het een denken-met-je-hart?

De boodschap van 'Ik en Jij' laat zich wellicht het mooiste samenvatten in de woorden van Martin Bubers - Alle werkelijke leven is ontmoeting - het begrip dialoog speelt in zijn denken een belangrijke rol -  Dialoog noemt Buber ook wel: gesprek-met-betekenis  waarbij het gaat om wederkerigheid. Ook in het dynamische contact tussen mannelijke en het vrouwelijke. Deze dynamiek wordt door dr. John Gray als volgt omschreven: Er zijn centrifugale (vrouwelijk) en centripetale (mannelijk) krachten. In een vrouwelijke ziel heeft de centrifugale kracht de overhand en in een man een centripetale.

In de psyche van het vrouwelijke heeft de centrifugale kracht de overhand (verbindend, ontvankelijk, warm, kwetsbaar, meegaand gevoel, emotioneel, intuïtief, associatief, communicatief, open). Deze kracht beweegt zich van het middelpunt af naar de omgeving, d.w.z. zij beweegt zich van nature van zichzelf af en zoekt de aansluiting bij de mensen om haar heen en het grote geheel, waardoor zij zichzelf gemakkelijk verliest.

In de psyche van het mannelijke heeft de centripetale kracht de overhand (analytisch, logisch denken, afstandelijk, verstandig, koel, strijdlustig, competitie, assertief, efficiënt, doelgericht, resultaatgericht, besluitvaardig, gericht op zichzelf en de zaak - Tunnelperspectief) De man heeft de neiging zich naar binnen te keren en dus weg te trekken van het grote geheel, de omgeving en andere mensen. De centripetale kracht houdt hem bijeen, bij zichzelf en met zijn wil concentreert hij gemakkelijker zijn denken. Daardoor verliest hij zichzelf niet zo gauw.

Volgens communicatieadviseur Margarete van den Brink hebben we in de praktijk meestal een mengvorm, aangezien de ziel altijd een relatiekarakter heeft of in relatie staat tot iets. In het algemeen kun je zeggen dat naarmate mannen en vrouwen zich in de loop van hun leven persoonlijk ontwikkelen en zich bewust worden van de in henzelf verborgen eigenschappen van de andere sekse, zij deze alsnog in zichzelf kunnen ontplooien. Daardoor worden zij een 'heler' mens.


De Zwitserse psychiater of dieptepsycholoog  Carl Gustav Jung (1875-1961) heeft veel geschreven over de psyche van de (westerse) mens en was de eerste die aan het verschijnsel van de mannelijke trekken in de vrouw en de vrouwelijke trekken in de man aandacht besteedde; samen met Emma, zijn maatje en echtgenote, ontwikkelden zij de leer van de Archetypen. Het gaat erom dat een man ook zijn vrouwelijke kant (anima) ontwikkelt en een vrouw haar mannelijke kant (animus).

In haar boek “Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man”, beschrijft Karen Hamaker-Zondag hoe je de Jungiaanse archetypes animus en anima in de praktijk kan gebruiken. Ze biedt hiermee een intrigerend perspectief op zelfontwikkeling binnen een relatie.

Karen Hamaker-Zondag noemt als kwaliteiten van het mannelijke bewustzijn:

actief, doelgericht en direct
het zakelijke/werk staat centraal, gericht op de buitenwereld
gericht op competitie en krachtmeting
gericht op het ontvangen van trofeeën, status
onderscheidend vermogen
Als kwaliteiten van het vrouwelijk bewustzijn noemt ze:

kunnen wachten in vertrouwen
het persoonlijke staat centraal, verbinden en voeden
ontvangend, koesterend, zorgend
gericht op zekerheid, risico’s vermijden
niet gericht op uiterlijk vertoon van macht en status


Om volop van onze kwaliteiten gebruik te kunnen maken en krachtig in het leven te staan, is het belangrijk dat we de mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in onszelf in balans brengen. Over het algemeen is het zo dat een man daartoe contact dient te maken met de anima en de vrouw met de animus. Toegang krijgen tot de animus of anima vraagt meestal wat meer aandacht en zelfontwikkeling. Je zou kunnen zeggen dat kwaliteiten die wel in jou aanwezig zijn, maar  moeilijk toegankelijk zijn, zich in je schaduw verschuilen.Deze schaduwbewoners hebben de neiging om zich aan je te vertonen in een vermomming, meestal in de vorm van een projectie op iets of iemand anders. Door de Animus en Anima uit de schaduw te halen ontstaat integratie van deze kwaliteiten die je meer in balans brengen in jezelf en zo ook je relatie meer in balans kan brengen.


Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man heeft Emma Jung veel studie gedaan waar een prachtig boekje uit voort is gekomen. Emma Jung, de vrouw van Carl Gustav Jung, heeft de anima omschreven aan de hand van algemene mythen en sagen, die over de hele wereld voorkomen. Verhalen over mythische wezens als undinen, zwanenjonkvrouwen, feeën en nimfen komen volgens haar over de hele wereld voor en zeggen iets over de psyche van de mens.

Ze karakteriseert de anima als een natuurwezen. Andere eigenschappen die ze aan de Anima toeschrijft zijn: De grote moeder, de bron van het leven, Eros, liefdesgodin, verleidelijk, mooi, irrationeel, dromerig, illusie verwekkend, onvrij, natuurlijk, ontvankelijk, zieneres, dienares, profetes, brenger van wijsheid en onlichamelijk. Zij karakteriseert vanzelf ook de animus, lees het boekje zelf maar....

In bevattelijke taal kan het kennisnemen van deze complementaire opbouw van de psyche (ziel), die tot gezond gedrag voert als de man in zijn leven ruimte laat voor gevoelsmatige krachten en de vrouw de moed opbrengt daadkracht en rationaliteit niet uit de weg te gaan en deze beiden in jezelf integreren. Het omvat tijdens het ouder worden het integreren van de eigen schaduw en de integratie van de anima en de animus die min of meer staan voor gevoel/intuïtie en ratio.

Door de pelgrimstocht des levens aan te gaan, wordt de ziel steeds zuiverder en verenigt in zich de tegenstellingen. Mooi om daarbij onderstaand schema te gebruiken in relatie tot je eigen ontwikkelingsfasen (psychologie).

Volgens de Maya's is het de Wereldboom (de oermoeder) die de vier richtingen van de wereld creëert en deze in stand houd, het staat voor de vier windrichtingen en de vier elementen die je dieper kunt bekijken vanuit dit antroposofie geïnspireerde mensbeeld.De huidige mens moet leren omgaan met invloeden uit het verleden en daarnaast zijn/haar unieke kwaliteiten zien te vinden en te benutten om voldoening te vinden. Door hiermee te experimenten kun je wellicht net als ik tot de ontdekking komen dat in hun fysieke lichaam, etherisch lichaam en hun gewaarwordingsziel  mannen en vrouwen tegengesteld aan elkaar zijn, maar in hun bewustzijnsziel en in hun ik zijn ze gelijk aan elkaar.

© Joke - fluisteralsjeblieft

Geen opmerkingen: