02-06-2018

Van tweelingzielen

Over tweelingzielen en vooral de processen rondom de zielsliefde wordt al veel geschreven. Leer over onvoorwaardelijke liefde.Ik ben niet ik,
Ik ben degene
die aan mijn zijde gaat
zonder dat ik hem zie,
Die ik soms bezoek
en soms vergeet.

Die zwijgt wanneer ik spreek,
die zachtmoedig vergeeft
wanneer ik haat,
die wandelt waar ik niet ben,
die overeind blijft als ik sterf.

Juan Ramon Jimenez (1881-1959)

Maria Magdalena en het heilig huwelijk


Het lichaam herkent de tweelingziel vaak sneller dan je als mens zelf beseft.  De pijn van het moedwillig verbreken van de relatie die de tweelingzielen met elkaar hebben, of het trachten te doorbreken van de chakrakoorden, is zo onverdraaglijk dat de ziel dit niet kan verwerken. Je hoeft niet bijna dood te zijn geweest om toch een dergelijke ervaring te hebben meegemaakt… mèt de impact die dat op je leven kan hebben. Inmiddels heb ik gelezen en gehoord dat meerdere mensen op het pad van geestelijke ontwikkeling een vergelijkbare ingrijpende gebeurtenis kennen die hun leven “op z’n kop zette” alleen....zonder -voor de buitenwereld zo zichtbaar- bijna dood te zijn geweest.

Zijn of waren het tweelingzielen: Jezus en Maria Magdalena, is er sprake van een kosmisch huwelijk en hoe kun je dit zien in het licht van het christusbewustzijn zijn de vragen waar ik mee op pad ga...

Het  Christusbewustzijn uit zich bij iedere mensenziel in de vorm van het geweten. Het Kosmische Christusbewustzijn is in feite de onbeschreven wet van het hart, waar het geweten thuis is.  Hoe sterker onze verbinding met het hart is, de Goddelijke vonk in onszelf, hoe duidelijker de innerlijke stem van het geweten in de geest gaat klinken. Het hier bedoelde Christusbewustzijn staat dus los van enige vorm van georganiseerde religie. De zon staat symbool voor dit Licht dat iedere dag weer verschijnt om het duister te verdrijven. Daarom ook vertellen mensen met een bijna-dood-ervaring (BDE) ook vaak over hun ontmoeting met een gestalte van Licht.

Waren Jezus en Maria Magdalena getrouwd 
of zou het kunnen zijn dat Jezus en Maria al veel eerder getrouwd waren? 

Dat er nergens expliciet vermeld wordt dat zij getrouwd waren zegt niet zoveel in mijn optiek. Het was volkomen logisch en wat vanzelfsprekend is hoeft niet vermeld te worden. Je tegen de wet en de wetmatigheden keren zou in tegenspraak zijn met uitspraken die wél bekend zijn en wellicht kunnen we het feest van de bruiloft in Kanaän als het huwelijksfeest zien tussen deze beiden. Daar vond tevens zijn eerste wonder plaats: water in wijn veranderen.

Ook was het niet mogelijk om kinderloos te blijven, ook niet als rabbi van hoge afkomst. Het is dus aannemelijk dat afbeeldingen waarop Maria Magdalena zwanger zou zijn tijdens het gebeuren op Golgotha (wat betekent schedelplaats....) Een dochter en later ook een zoon - een voortzetting van de erfelijke lijn in het koningshuis van Juda, aangegeven met de leeuw van Juda. Vandaar dat Jozef van Arimathea die ook Jacobus de Rechtvaardige is als broer van Jezus partner van Maria Magdalena werd na zijn dood. In logion 12 van het Thomas Evangelie* wordt verwezen naar deze Jakobus de Rechtvaardige als degene op wie de leerlingen zouden kunnen terugvallen als Jezus hen zou hebben verlaten.Een belangrijk thema is de spirituele zoektocht van de mens, de zoektocht naar gnosis, het inzicht.

Gnostiek komt van het Griekse woord gnosis dat kennis, inzicht, weten betekent. Met die gnosis wordt geen uiterlijke wetenschappelijke kennis bedoeld, maar innerlijke kennis. Inzicht op grond van ervaring. Je kunt bijvoorbeeld als arts duizenden zieke patiënten op een deskundige manier helpen, maar als je als arts zelf een ernstige ziekte hebt doorgemaakt, is je kennis van die ziekte meer dan alleen 'hersen-kennis': ze is 'harten-kennis' geworden, ze is gnosis. In die zin is gnosis van alle tijden en culturen. De Nag Hammadi bibliotheek is daarvan een mooi voorbeeld. Veel wordt aangeduid in beelden en mythen, vergelijkbaar met het boek Openbaringen van Johannes.

Tweelingzielen zijn kroongetuigen van de liefde  - Gnostici kenden het geheim van het Heilig Huwelijk -  de Hieros Gamos tussen 'god' en de 'godin' staat symbool voor het als gelijkwaardig onderkennen van het mannelijke en het vrouwelijke - zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten.

In de Nag Hammadi Geschriften, gevonden in 1945 bij Nag Hammadi in Egypte, zien we direct een heel ander beeld - Maria Magdalena wordt vanzelfsprekend steeds de metgezellin van Jezus genoemd. Ze is een toegewijde, liefdevolle vrouw die wijs is en de Sophia op aarde vertegenwoordigt.

Sophia (....) is de moeder van de engelen en de metgezellin van de Heer; als zodanig heet ze Maria Magdalena. - Filippus 46 - 

Ze wordt ook door de opgestane Jezus ingewijd in de esoterische geheimen van de gnosis, getuige de Pistis Sophia, een gnostisch geschrift uit de tweede eeuw na Chr. - De gedachte die ik hierbij heb is dat Jezus in zijn lichtlichaam o.a. aan haar verscheen of zichzelf zo verdichtte dat zijn leerlingen hem konden waarnemen.

De gezegden van Jezus uit Thomas (evangelie)  zijn van voor het jaar 50. Dit betekent dat delen van Thomas veel ouder zijn dan de canonieke evangeliën zoals zij opgenomen zijn in het nieuwe testament. Het Thomas evangelie staat bol van het onwrikbaar partnerschap van God en Sophia en de hemelse androgynie die zich op aarde spiegelt in de heiligheid van het huwelijk of de verbinding van man en vrouw.  In Thomas lees je in Logion 22:

Als jullie de twee één maakt
en als je het mannelijke en het vrouwelijke één en hetzelfde maakt,
zodat de man niet meer een man is en de vrouw niet meer een vrouw…
dan zullen jullie ingaan tot het Koninkrijk (Ev.v.Thom. NHC II.2.22).


Ark van het Verbond

Iedereen kent tegenwoordig wel de begrippen yin en yang. De heropleving van het aloude ark des verbond of het heilige der heilige waar ooit de Hieros Gamos tussen god en godin gevierd werd, was spoorloos verdwenen - net als de vrouwelijke kant van het goddelijke op ruwe wijze gedood as. In Yin en in Yang moet opnieuw balans gevonden worden tussen b.v. de Kaïn en Abel stromen.

Yin en Yang zijn krachten uit de natuur die samen harmonie weerspiegelen. In wezen zijn Yin en Yang complementair - de andere helft van de Mannelijke is Vrouwelijk en de andere helft van de Vrouwelijke is Mannelijk - de originele balans baart alles...


Wat in de geest een realiteit is - zoals de ware liefde tussen twee mensen - mag op aarde haar verwerkelijking krijgen. Alleen in de materie kan de liefdevolle geest zich pas volledig manifesteren. Alleen dan en alleen zo kunnen de energetische verbindingen tussen de aura's van beide geliefde tot stand komen op het allerdiepste niveau.


 

                                               

Alle afbeelding staan in het teken van de vesica pisces, symbool voor hieros gamos*
Thomas betekent 'tweeling' in het Aramees en voor de Koptische lezer is er ter verduidelijking het Griekse-Koptische woord voor tweeling 'Didymus' aan toegevoegd.
Het Thomas Evangelie is zeer vermoedelijk geschreven in de stad Edessa, gelegen in Noord-Mesopotamië, niet ver van de oude stad Haran. Tegenwoordig heet het Urfa en ligt in Oost-Turkije. Edessa was in die tijd een hellenistische handelstad en een belangrijk centrum van het Aramese of Syrische christendom.Geen opmerkingen: