26-02-2018

De stille Maria

Maria Magdalena was in een vroeger incarnatie Norea, de oudste dochter van Adam en Eva en getuige van de Opstanding; er begon een nieuwe weg waarin de uitgesproken vrouwelijke krachten ons leiden....


Sophia wordt vaak genoemd in de Nag-Hammadi geschriften (bijvoorbeeld in Het Wezen van de Machten en Begrip van Norea (of: de gedachte van Norea). Deze kun je lezen in de integrale vertaling van alle teksten uit de Nag Hammadi Codices door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans. Norea is enigszins te vergelijken met de Sophia-gestalte, Norea vertegenwoordigd de openbaring van Barbelo en de hogere krachten, gesteund door haar vier helpers maar vooral door Eleleth. De twee namen die slechts één naam vormen zijn die van Adamas en Norea.... De gedachte van Norea begint met het aanroepen van 'Vader van het Al (ennoia) van het Licht, Bewustzijn dat in de hoogten boven het beneden (vertoeft)..... Zowel Eva als Maria Magdalena zijn zeer wijze vrouwen. Eva wordt ook Sophia genoemd: Goddelijke Wijsheid. Eva vertegenwoordigde het hoogste goddelijke principe.

'Het Begrip van Norea' vertelt over Norea: Er zal een tijd komen dat zij tot het Pleroma (= Lichtwereld) in zal gaan en niet langer in het tekort (= stoffelijke wereld/materie) zal leven. Die overgang voltrekt zich dus in haar leven als Maria Magdalena. 

Maar nu gaat ze ons als Maria Magdalena voor op de weg van de vergeestelijking. Daarom is zij
de eerste getuige van de Opstanding.  De mens was sinds de eerste mens Adam stap voor stap afgedaald tot in de wereld van de materie. Maar nu, met de Opstanding, begint de weg van de vergeestelijking, en dus van de terugkeer naar de geestelijke wereld.

Hadden we bij de afdaling naar de aarde vooral mannelijke krachten nodig,
nu zullen de uitgesproken vrouwelijke krachten ons leiden!

Waaruit bestaat die weg dan nu?
Tegenwoordig gaan we niet meer naar mysteriescholen maar leren we onze lessen door in het dagelijks leven. Het zijn in wezen dezelfde inwijdingen als op de mysteriescholen.

1. De Duisternis

De eerste les is het overwinnen van de Duisternis. Dit betekent dat wij leren inzien dat de aardse waarden van rijkdom, voorspoed en macht waarden zijn die ons in slaap brengen en ons doen vergeten waarom we eigenlijk op aarde zijn.
Wanneer we ons op aardse waarden richten vergeten we dat er nog andere waarden zijn. Zoals naastenliefde, mededogen, eenvoud, zuiverheid etc...Vergeten we geestelijk te kijken.

2. Begeerte

Het willen hebben wat je nog niet hebt en verhindert je tevreden te zijn met het NU.

3. Onwetendheid

Je geweten vertelt je wel dat er andere waarden en normen zijn. Maar je vind de prijs te hoog om er naar te leven. Macht, aanzien en bezit blijven belangrijker

4. De doodsangst

Wanneer we overgave en vertrouwen geleerd hebben, kunnen we ook de dood zonder angst tegemoet zien, Doodsangst is verkapte levensangst

5.Gebondenheid aan de fysieke wereld

De baas worden over je driften en verlangens.
Moeten we meteen onze "zin"vervullen of kunnen we wachten tot het juiste tijdstip.
Kunnen we zien dat alles op aarde Goddelijk is? Dat alles leeft
Hebben we eerbied voor al wat leeft?

6. De bekrompenheid van het denken in fysieke termen.

Geloven we alleen datgene wat "te bewijzen is".
Zij we te hoogmoedig te erkennen dat er een wereld bestaat die we niet met vijf zintuigen kunnen waarnemen. Denken in fysiek termen gaat af op de buitenkant en gaat voorbij aan het occulte, het verborgene.

7. De kennis die oprijst in toorn en wrok

Boosheid op zich in niet verkeerd, zolang we ons niet laten leiden door die boosheid. Meesterschap verkrijgen over boosheid is inzicht krijgen in de reden van je boosheid en daar weer van leren.

                         


                                   

De spirituele christelijke geschriften noemen Maria Magdalena de gezellin van Jezus; Rembrandt schilderde hen in de tuin rond het graf op de Paasmorgen in de hof van Jozef van Arimatea - de hof van Eden.


Hans Stolp schreef een prachtig gedicht waarin zoveel doorspreekt:


Maria Magdalena

Van koninklijke bloede was zij, fier en zelfbewust.
Vele bezittingen waren de hare: het slot Magdalum
bij Kapernaüm, een huis in Bethanië en onroerend
goed in Jeruzalem. Ja, ze was een rijke vrouw.

Haar zuster heette Martha. Op een zeker moment werd
Martha ziek, omdat zij een bloeding kreeg. Maar zij werd
door Jezus Christus naar het lichaam genezen. Hij gaf
haar de ware vormkracht waardoor de bloeding stopte.

Haar broer heette Lazarus: hij maakte een driedaagse reis
door de geestelijke werelden en werd door Jezus Christus
ingewijd naar de geest. Door deze transformatie
verwierf hij zich een nieuwe naam. Johannes werd hij
voortaan genoemd, Johannes van Patmos en de Evangelist.

Maar Maria, zij was het die naar de ziel genezen werd.
Al haar donkere zielenkrachten, zoals angst, teleurstelling,
en onmacht werden door Jezus Christus omgevormd tot
een waardige zelfbewustheid en een belangeloze liefde.

Norea was haar naam, toen zij voor het eerst afdaalde
naar de aarde, Norea, de oudste dochter van Adam en Eva.

Zij was het die ons voorging naar de aarde: zij verbond zich
met het aardse leven en nam haar karma op zich. Maar nu
was het Christus die haar van haar verblinding bevrijdde.

Als de vrouw, maar vooral als de belangrijkste leerlinge
van Jezus Christus, stond zij zwijgend, dragend, in alle
machteloosheid onder aan de voet van het kruis. Maar toen
Hij opstond uit de dood, was zij – een vrouw - de eerste
getuige van die allesbeslissende gebeurtenis: de opstanding.

Zo werd zij de getuige van het verrijzenischristendom.
Vele mensen worden zich in deze tijd bewust van haar.

Waarom gebeurt dat eigenlijk? Wat zit daar achter?

Maria Magdalena werd door Jezus Christus bevrijd van
de demonen in haar ziel. Zij roept ons op om - net als zij dat
deed - onze ziel te reinigen en om te vormen, zodat de Geest,
de Christus Zelf, in onze ziel geboren kan worden. Pas dan zal
het verrijzenischristendom ook echt werkelijkheid worden!

Maria Magdalena, eens ging zij ons als Norea voor op de weg
van de afdaling naar de aarde tot in het hart van de materie.
Maar nu roept zij ons op de gebondenheid aan de materie
los te laten en de weg van de geest te zoeken, de weg die
Christus Zelf ons wijst: Hij is het die ons tot Zich trekt.

----------

Dat het Christendom en het Boeddhisme gaan elkaar gaan herkennen als zusterstromen, waarin Jezus meer het liefdesaspect vertegenwoordigt en Boeddha het wijsheid aspect.

Joke - fluisteralsjeblieftGeen opmerkingen: