08-12-2016

Shekinah en de Blauwe Straal (Blue Ray)

De blauwe straalmensen of blue ray, is het nieuwetijdskind wat vaak over het hoofd werd gezien, de vergetenen van de heilige kennis en wijsheid. Het kan jaren kosten om dan in staat te zijn te spreken en gezien te worden in de rol als vredesstichter.

Blauwestraalmensen of blue ray wordt vaak in verband gebracht met Shekinah of Asjera en de verloren straal van het goddelijk vrouwelijke. Wie is Shekinah of Asjera?Wie is Shekinah?
Op www.shekinaspeaks.com valt te lezen dat Shekinah, een Hebreeuws woord in de 'lichttaal', een mentor is van de Blauwe Straal of Blue Ray mensen.

Shekinah is het verloren aspekt van de heilige Goddelijke Vrouwelijkheid van de Schepping, welke de belichaming van God is, het ascensieproces. Blauwe Straal is het groepsbewustzijn van het hoogste aspekt van alle Blauwe Straalwezens. Shekina is het kanaal voor de Blue Ray, woorden die hierbij genoemd worden zijn 'taal van het Licht, blauwdruk en moedergodin. Het oudste deel van de ziel, wordt in de antroposofie de gewaarwordingsziel of ookwel de ervaringsziel genoemd en is sterk met de lichamelijke levensprocessen verbonden.

 Shekina betekent zij die in het heilige der heiligen verblijft. Het is de naam van een vrouwelijke God - Andere namen zijn: Sophia, soms Asjera, soms Ruach of Geest - In Aramese vertalingen en verklaringen van de Hebreeuwse grondtekst wordt gesproken over El Shaddai en Shekina als androgyn paar. El komt van Elohim of Geesten van Vorm (engelenhierarchie) of openbaarders in nauwe samenwerking met de van buitenaf inwerkende Serafijnen, Cherubijnen en Tronen van de eerste hiërarchie.

Wie is Asjera?
Vrouwelijke figurines komen veelvuldig voor in de tijd voor de Babylonische ballingschap tot in de 6e eeuw v. Chr. Daarna volgt er een beeldverbod en mogen – wat een tegenslag voor de vrouwen – geen beelden meer worden gemaakt, ook niet van de Moedergodin Asjera. 

We weten weer dat Asjera een vruchtbaarheidsgodin is en dat haar verering wel eens in verband gebracht werd met tempelprostitutie en het dansen met cimbalen. Telkens weer moesten de praktijken van de verering van Asjera verboden worden en de symbolen ervan vernietigd. Toch zijn er nog sporen te vinden over Asjera en het weven, vrouwen die kleren weven voor Asjera. Asjera heeft de spinklos als attribuut.

De spinspoel is het attribuut van alle Moedergodinnen, maangodinnen en weefsters van het lot die ook schikgodinnen worden genoemd. Weven staat ook voor het uittreden uit het dagbewustzijn in een verruimd of kosmisch bewustzijn.

De schikgodinnen waren drie zusters (Klotho, Lachesis en Atropos) die lot en levensloop van de mens bepaalden. Zij waren het die de ‘levensdraden’ van de mensen op aarde spinnen, meten en afknippen: Klotho, "de spinster" die de levensdraad spon, Lachesis, "de verdeelster" die de lengte bepaalde en daarmee besliste hoelang iemand nog te leven had en Atropos, "de onafwendbare", die iemands levensdraad doorknipte wanneer zijn tijd gekomen was. 
Schikgodinnen leggen al wevend, spinnend en zingend het lot van ieder mens vast....


Shekinah in ballingschap
Op de fresco van Michelangelo: De schepping van Adam in de Sixtijnse kapel, strekt God zijn rechterhand uit naar Adam, raakt hem aan en laat hem los. Tegelijk omarmt hij met zijn linkerhand een schone, jonge dame. Hij is innig verbonden met Sophia, zijn geliefde van voor het allereerste begin.  Sophia is Grieks voor Wijsheid, samen met Logos of het Woord, is de eerste emanatie van de Heilige Shekinah of Gods aanwezigheid en kracht.

             


In de middeleeuwen leggen joodse filosofen de basis voor de middeleeuwse kabbala. Hier behoudt God een vrouwelijke kant, de Shekina. Deze naam komt van het werkwoord 'shakan' en betekent: wonen, verblijven of dwalen. De Shekina is dat deel van God dat op aarde bij het volk Israël verblijft. Zij verblijft in de tent in de woestijn en leidt het volk door de woestijn en ontwikkelt zich tot mediatrix tussen God en mensen.

Shekinah is al heel oud, Abel kende haar al.  Geert Kimpen schrijft op zijn website: over Abel: in het Hebreeuws betekent zijn naam ‘Adem’ of ‘Vergankelijkheid’. Hij was de tweede zoon van Adam en Eva. Hij was schaaphoeder en werd gedood door zijn jaloerse broer Kaïn. Volgens de Midrasj had Abel de Sjechina aanschouwd toen hij zijn offer aan God bracht. Dit was een doodzonde en de reden dat hij door Kaïn, zijn broer, gedood werd. Vele malen heeft dit drama zich in je levens herhaalt.....

De figuur van de Shekina uit de joodse mystiek en esoterie herwint heden ten dage aan invloed. Je zou kunnen zeggen dat Sophia (zie elders op deze website)  doorleeft in de Shekina. In de Joodse (kabbala) mystiek vinden Shekinah terug in haar kosmische, moederlijke en liefhebbende rol, zij heeft haar reddende en inzicht gevende rol behouden en bekommert zich om de aarde. Ervin Laszlonoemde dat veld het Akashaveld en Pim van Lommel “Eindeloos Bewustzijn”.  Akasha is Sanskriet voor “kosmische ruimte” en vertoont gelijkenis met het collectief onbewust van Jung en met het kosmische, collectief bewustzijn waar ook de familieziel toebehoort.  Mystici en wijzen hebben altijd verteld dat er een alles verenigend en verbindend kosmisch veld bestaat. De mystieke fases die we doormaken in het omvormingsproces zijn: de woestijn, de donkere nacht en de top van de berg. Het doel van de mystiek is de remedie tegen het menselijk lijden of het ervaren van het werkelijke Zelf. Een onderzoek naar de oorzaken van het lijden - de onwetendheid over je ware natuur - geeft een grotere betrokkenheid bij de werkelijkheid i.p.v haar te verdringen. Vertrouwen- overgave aan deze ervaring betekent gedragen worden, dat te aanvaarden is de kracht van blue ray!

Haar kind heet Immanuël of God-met-ons of God-in-ons. Haar kind zal vrede brengen en wordt vaak tent of tabernakel (de tent der samenkomst) genoemd. In het tabernakel of heilige der heiligen (ark der verbond) verblijft Sophia Shekina al vanaf oudsher (in wolk en vuur). Die beeldspraak wordt nu op haar kind gelegd. In haar kind gaat de Moeder schuil, want zonder Moeder geen kind.

De hoge Sophia krijgt om haar duidelijk van de lage Sophia te onderscheiden in sommige (nag hammadi teksten) een nieuwe naam b.v. Barbelo - Barbelo betekent in het Hebreeuws 'in vier'. Viervoudige godin of bewustzijn. Barbelo is de werkzame kant van de onkenbare Geest.

Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël zijn de vier zonen of broers (seizoenen en elementen)

Werkzame wijsheid bracht een zoon voort, Marduk, die later Michael genoemd zou worden en uit de rang van aartsengelen als de belangrijkste naar voren trad. In de mysterieleer van de Chaldeeërs is de verwijzing naar de aartsengel Marduk-Michael als zoon van Sophia heel belangrijk en wordt in 1899 als het Kali Yuga voorbij is de leidende Tijdgeest. Hij wil een einde maken aan een materialistisch tijdperk en ons leren om weer geestelijk te denken en te leven.

Michael als Zonne-aartsengel heeft de vrucht van het goddelijk denken lang behoed om het eens als gedachten substantie aan de mensen te kunnen schenken. Lang moest Michaël wachten, totdat in de mens het vermogen gerijpt was om deze te kunnen ontvangen. Michaël is niet alleen een aartsengel die in het Jodendom, het Christendom en de Islam vereerd wordt. Ook in andere religies wordt hij vereerd, zij het onder andere namen. In Babylonië werd hij bijvoorbeeld Mardoek genoemd, in Griekenland Apollo, in Egypte Anubis en in de Rigveda (de oude heilige Indische boeken) wordt hij Indra genoemd. We hebben in Michaël dus te maken met een groot geestelijk wezen dat in de meeste religies gekend en vereerd werd en wordt!


Terug naar Shekinah, in het boek Chassidische mystiek van Kees Waaijman
vond ik haar als Sjechina genoemd, in deze tekst:
                     
God, de Oneindige, creëert met het oog op de schepping een leegte door zich terug te trekken (tsiem-tsoem). In die leegte schept hij de Adam kadmon, de oer-adam, mannelijk/vrouwelijk, groot/klein, de hele schepping is erin vervat.  Vervolgens trekt God zich nogmaals samen,  om zijn schepping te vergezellen. Hij vloeit als de Sjechina zichzelf uit in de vaten van deze oer-adam, maar de vaten breken door het gewicht van deze liefdesinvestering. 

Daarom bestaat onze wereld uit brokstukken met een korst waarin een vonk van het licht van God, de Sjechina, verpakt zit. Soms is de korst zo hard als een bunker, en soms zo dun als een schil. Maar daarin roept de Sjechina, de Inwoning van God,  om bevrijding. Door aandacht voor wat zich concreet aandient, door te luisteren naar de schreeuw van de Sjechina in toewijding aan God, komen de korsten tot breken en ontvlamt het liefdesvuur van de Oneindige die zich verenigt met zijn Sjechina.......een stem die de stilte niet breekt...
                     


                                         

De sjechina is de goddelijke aanwezigheid in alles wat is. Als de "oorlog" met de natuur voorbij is en kristallijnen of diamanten mensen en gemeenschappen de Nieuwe Aarde zullen  bevolken, zullen armoede, rassenstrijd en oorlog verdwijnen.

‘De Shekinah’ duidt dus op de verbinding tussen denken en intuïtie, verlicht denken wat tot innerlijk weten is geworden. Dit wordt ook wel het denken met je hart genoemd. Je hart laten stromen voorbij mensen en mysteries leren kijken vanuit het hogere hart en werkelijk vruchtbaar zijn. 


Werkelijk vruchtbaar zijn betekent erkenning van de eigen creatieve krachten die zich kunnen voortplanten op diverse terreinen en zo een netwerk van verbindingen – een netwerksamenleving -  tot stand brengt op basis van onze eigen Talenten maar bovenal in samenwerking met Moeder Aarde. Dat is in lijn met Shekinah en is afgebroken aan het einde van het matriarchale tijdperk, weigerde zij nog langer vruchtbaarheid in het licht van seksobject te willen zijn?
Ergens in de afgelopen jaren las ik dat Barack Obama zich laat o.a. inspireren door M.L. King en zelfs een tekst van hem dagelijks om zich heen heeft, het is deze:

                       


Laat ons een voertuig bouwen, waar we de hemelse dauw in kunnen opvangen.....in trouw aan het vrouwelijke principe van het altijd tegenwoordige NU of de wedergeboorte van Gaia....
Geen opmerkingen: