10-12-2016

Wierook voor de goddelijke voormoeder


De frequentie van de Blauwe Straal wordt verbonden met Shekinah, maar ook met Asjera Queen of Love, de koningin van de Hemel of lichtstraal verbonden met Shekinah.

In een westerse cultuur die getekend is door dominantie, oorlog en geweld; een cultuur waar vervreemding, eenzaamheid, verslavingsproblematiek en agressie belangrijke issues zijn is inzicht in deze energie van toegevoegde waarde bij het vinden van je eigen levensopdracht.


Het monotheïsme is pas een ontwikkeling die in de Babylonische ballingschap op gang komt
en het zal de orthodoxe Judeese JHWH-aanhangers de grootste moeite kosten om het
monotheïsme door te zetten. In zekere zin kun je het Oude Testament lezen als een continue
beschrijving van de strijd van het JHWH-monotheïsme tegen het veelgodendom in Israël – tot
in de tempel aan toe dus.

Een van de aspecten die zichtbaar worden in die strijd is dat JHWH vóór de reformatorische
hervorming van de profeten en priesters een vrouw had. Zij wordt genoemd in het Oude
Testament: Asjera
- Bij archeologische opgravingen, sommige van wel 7000 v. Chr., brachten heel wat klei-figuurtjes aan het licht die verwezen naar deze vruchtbaarheidsgodin en van wat de heilige prostituées genoemd mogen worden die met rituelen en de vorm van religieuze praktijken van de oude godinnen-religie verbonden mag worden.

Deze vruchtbaarheidsgodin is terug te vinden onder vele namen: Ashtoreth, Asherah, Attoret, Anath, Elat of Baälat - namen verbonden aan mannelijke partners duiden erop dat zij in haar positie als Godin niet erkent werd, verbasterd werd etc. en zo doelwit van agressie was.

Vruchtbaarheidsgodinnen zijn Moedergodinnen, Asjera is een moedergodin en haar attribuut is de spinspoel - de andere gedaante van de Vrouwe van Sycamore - de koningin van de Aarde.

De spinspoel is het attribuut van alle Moedergodinnen, maangodinnen en weefsters van het lot die ook schikgodinnen worden genoemd. Weven staat ook voor het uittreden uit het dagbewustzijn in een verruimd of kosmisch bewustzijn. In veel mythologische verhalen, sprookjes maar ook in kunst kunnen we meer inzicht krijgen.

Mythologie, kunst en sprookjes weven....

Ook Asjera heeft de spinklos als atribuut, zij wordt vaak in verband gebracht met Shekinah, maar ook met Sophia. Daarover schreef ik al, de schikgodinnen brachten me opnieuw bij het weven. Volgens de legenden uit de Popol Vuh, het heilige boek van de Quiché-Maya’s, is de Quiché-koning Hunahpú de ontdekker van de katoenvezel en tevens de uitvinder van het spinnen. Het weven, vaak een activiteit van vrouwen, heeft als je door musea dwaalt, vrijwel altijd een symbolische betekenis verbonden met voorouders of stamcultuur. Weven eert de onderlinge verwevenheid, onze menselijkheid is onderling verweven en elke scheur in het weefsel van verbondenheid moet gerepareerd worden opdat we allemaal heel worden. Onderlinge verbondenheid is de echte basis van wie wij zijn en wordt ervaren al je leert denken (weven) met je hart.


Mythologie vertelt over de weefsters van het lot, de schikgodinnen die in meerdere culturen en streken bekend waren. Symbooltaal van mythologie leert dat de schikgodinnen drie zusters waren (Klotho, Lachesis en Atropos) die lot en levensloop van de mens bepaalden. Zij waren het die de ‘levensdraden’ van de mensen op aarde spinnen, meten en afknippen: Klotho, "de spinster" die de levensdraad spon, Lachesis, "de verdeelster" die de lengte bepaalde en daarmee besliste hoelang iemand nog te leven had en Atropos, "de onafwendbare", die iemands levensdraad doorknipte wanneer zijn tijd gekomen was. 

De schikgodinnen zijn geschilderd door Odilon Redon (1840 - 1916) Dit schilderij hangt in het Köller-Müller museum en wordt Les Parques genoemd.

                                 

Redon staat vooral bekend om zijn mystieke litho’s, tekeningen en schilderijen, die gekenmerkt worden door hun fantasierijke, dromerige symboliek.

Inspiratie vindt Redon in de natuur, waaruit hij bepaalde onderdelen nauwgezet in beeld brengt. Naturalistisch van aard positioneert Redon objecten die uit de zichtbare natuur afkomstig lijken te zijn in een onwerkelijke, bijna magische context. Redons’ werken krijgen internationale bekendheid en inspireren andere schilders. Hij kan beschouwd worden als de aankondiger van het Symbolisme, de kunststroming die verbonden is aan namen zoals Khnopf, Toorop, Klimt, Picasso en Munch.

Zijn persoonlijke leven, het overlijden van een kind in 1886, de geboorte van zijn zoon Ari in 1889, het verlies van het familiebezit  in de Médoc in 1897, zijn van diepe invloed op zijn werk. De pessimistische filosofie van zijn rijpe jaren maakt later plaats voor optimisme met vrolijkere kleuren. Hij weeft in Les Parques met geel en met rood, met verdriet en met vreugde. Zag hij er ook de zon én de maankrachten in?


Sprookjes en weven

De Gebroeders Grimm zagen de door hen verzamelde sprookjes niet als verhalen die voor kinderen waren verzonnen. Met de woorden' Er was eens' worden wij een land binnengevoerd, waarin wij op wonderlijke wijze onze meest geheime dromen tegen kunnen komen.Volgens Jung zijn mythen en sprookjes geen symbolen maar uitingen van een collectief onbewuste dat naast het persoonlijk onbewuste bestaat en daar sluimert tot zij gewekt worden.

Spinnen is in sprookjes een beeld voor het denken - in onze taal kennen wij dit nog wel: de rode draad in een verhaal, de draad weer oppakken, of wat je zegt zijn hersenspinsels. Als in een sprookje de oude vrouw en de dochter samen naast elkaar zitten en spinnen, is er wellicht sprake van een kosmisch denken - wijsheid die een relatie heeft met de lotsdraden, met gezond verstand.

Vroeger werden vaak spinnewielen gebruikt. Het is dan ook niet raar dat deze regelmatig in kinderliedjes en sprookjes voorkomen. Een aantal bekende sprookjes heeft zelfs een prominente rol voor het spinnewiel: Doornroosje en Repelsteeltje en Vrouw Holle. In Doornroosje prikt het prinsesje zich aan de naald van het spinnewiel en valt voor 100 jaar in slaap.

In Repelsteeltje belooft een molenaar aan de koning dat zijn dochter van stro goud kan spinnen. Het meisje kan dit natuurlijk niet, maar wordt wel net zo lang in de kerker gezet totdat ze heeft laten zien dat ze het kan. Men had het een knot vlas gegeven en het moest daaruit vlas spinnen. Maar wat het spon waren steeds gouddraden en er kwam maar geen vlas uit. Het meisje werd erg bedroefd en het ging op het dak zitten en begon te spinnen, en het spon drie dagen, maar altijd niets dan goud. Toen kwam een klein mannetje naar haar toe, dat zei: 'Ik zal je uit al je nood helpen'.

Soms komt er hulp uit onverwachte hoek.

In het sprookje van Repelsteeltje, helpt een klein mannetje een molenaarsdochter bij het spinnen van goud uit stro. In ruil daarvoor moet ze haar pasgeboren zoon afstaan, behalve als ze de naam van het kleine mannetje weet te raden.

Het idee dat de naam op magische wijze met de persoon verbonden is, vinden we terug in het oude volksgeloof; wie de naam van iemand uitspreekt heeft macht over hem in de zin van kennen, geroepen bij je naam.

Vrouw Holle

Een aspect van Moeder Aarde vinden we terug in de sprookjes van vrouw Holle. Vrouw Holle leeft in de wolken en is heerseres over hemel en aarde. Zij is gebiedster over de wezens in de vier natuurrijken maar ook over de al gestorven en de nog ongeboren zielen.

Vrouw Holle werd vooral vereerd in de Lage Landen, Duitsland en Scandinavië. In het Noorden werd ze als Frigg aangeduid, en in de meer zuidelijke Slavische landen als Vrouwe Perchta. Vrouw Holle is een mythische figuur uit het Oude Europa. Ze wordt gezien als een bovennatuurlijk wezen uit het volksgeloof. Maar haar oorsprong ligt verder weg, ze is de verbastering van een voorchristelijke godin die met de namen Hel, Hella, Helde, Holda, Hulda en zelfs Nehalennia aangeduid werd. Je kunt aan de naam Hel aflezen dat zij o.a. godin van de onderwereld was, de naam hel wordt hier nog steeds voor gebruikt.

Zij waakt over de moraliteit van de mensen en doet een appèl op hun bewustzijn en scheppingskracht (zie het sprookje van Grimm: Vrouw Holle)

Deze vrouwe werd afgebeeld in een wit kleed, zij was de vrouwe van het spinnen en weven, een rol die ook bij Vrouw Holle hoort. En ook Vrouw Holle werd ‘Witte Dame’ genoemd. Vrouw Holle is een moedergodin die "de wolken spon.."

Wanneer je Vrouw Holle beziet vanuit symbolisch perspectief,
ontdek je een vrouwe die mensen inwijdt in het leven zelf.


                               


De Hopi indianen kennen in hun mythologie grootmoeder spin die het zonlicht bracht. In die tijd leefden de dieren in het donker. Omdat ze er genoeg van hadden in het donker hun weg te moeten vinden besloten ze het daglicht te halen wat zich aan de andere kant van de wereld bevond. Grootmoeder spin ving een zonnestraal handig in haar web en de dieren zagen dankzij haar prachtige stralen van haar web aan de horizon. Grootmoeder spin gedijt in het midden van haar web, daarom wordt zij door sommige culturen als de ultieme vrouwelijke kracht genoemd.

De Grote Moeder kenmerkt zich door een drievoudigheid: zij gaat over geboorte, dood en wedergeboorte - de integratie van de anima en animus staan hierbij min of meer voor gevoel/intuïtie en ratio.

Het orakel-heiligdommen en priesteressen die advies gaven bestonden eruit dat zij de toekomst niet voorspelde en ook niet over onomkeerbaar noodlot sprak. Men raadpleegde de orakelende priesteressen om raad te krijgen voor de beste strategie in de bestaande situatie. Dit advies werd in heiligdommen overal van Griekenland tot aan Mesopotamië nogal vaak een politieke aangelegenheid. Het is interessant dat het Hebreeuwse woord zonah soms als 'prostituee' en soms als 'profetes' wordt omschreven.......... de sleeping lady in de slangenput.
Ook Asjera werd later Wijsheid of Sophia  genoemd.


Godinnen, goden en sprookjesfiguren worden in de Jungiaanse psychologie beschouwd als archetypische manifestaties. Het zijn levende energieën uit een oud verleden die leven in het collectieve onbewuste in ieder individu.

De drie schikgodinnen weven met draden en kleuren - zwart/blauw, wit, rood en goud/geel doorheen de fasen van groeien - bloeien - rijpen; het lichte en het donkere, het mannelijke en het vrouwelijke, het passieve en het actieve kleuren en vormen het weefwerk.

Geen opmerkingen: