02-10-2018

Maria de Mater Dolorosa

Maria, een drievoudig geheim


Over haar leven is weinig bekend, maar iedereen weet wie zij is en zal haar beeltenis direct herkennen: Maria!  We zien haar afgebeeld als oermoeder, icoon en heiligenbeeld, zij wordt Mater Dolorosa genoemd...

Veel mensen koesteren een diepe liefde voor Moeder Maria. De volksdevotie is vooral aan haar (en niet zozeer aan haar Zoon) gewijd. Zij wordt Mater Dolorosa genoemd, Moeder der Smarten: zij begrijpt en kent ons verdriet. Daarom gaat er van haar een grote troost uit. De meerderheid van de christenen vereert haar: de Rooms Katholieke kerk, de Anglicanen, de Oosters-orthodoxe kerken en de Kopten.Momenteel neemt Maria Sophiale vorm aan - zij bouwt een brug tussen protestante en katholieke, oosterse en westerse christenen, joden en moslims.

Nu waren er twee Maria’s: 
• De jonge Maria (uit het Lucas-Evangelie) die op jonge leeftijd stierf: ze was ongeveer 25 jaar oud en haar zoon Jezus 12 jaar, toen ze stierf. Ze was als een zachte windvlaag die even de aarde beroerde en even snel weer ging als ze gekomen was. Zij was degene die Jezus het aardse leven binnen mocht leiden. Allerlei uitspraken in de bijbel over deze Maria zijn ons vertrouwd geworden: En zijn moeder bewaarde al deze uitspraken in haar hart. Of: Een zwaard zal door uw hart heen gaan. En vanzelfsprekend zijn er vele legendes aan haar gewijd.

• De oudere Maria (uit het Mattheus-Evangelie) die op hoge leeftijd stierf (72 jaar). Zij mocht Jezus Christus bijstaan bij de vervulling van zijn opdracht en bij het einde van zijn aardse leven. Zonder haar zou het Pinksterfeest niet mogelijk geweest zijn: ze was kanaal voor de nieuwe Heilige Geest!
We dragen in ons hart allerlei voorstellingen van haar mee: bijvoorbeeld hoe ze aan de voet van het kruis stond, of hoe ze het dode lichaam van haar zoon in haar schoot hield (de Piëta).

De maand mei is de Mariamaand: de maand van vruchtbaarheid die in de voorchristelijke tijd aan de moedergodin was gewijd. Een belangrijk attribuut bij de Mariaverering is de rozenkrans met het bekende gebed Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U…
In het begin wisten de eerste christenen nog iets van de grote geheimen die in de beide Maria’s belichaamd werden, maar toen het esoterische christendom ondergronds ging, verdween niet alleen het inzicht in het mysterie van Jezus die bij de doop in de Jordaan tot Christusdrager werd, maar verdween ook het besef van de geheimen die in Moeder Maria besloten lagen. Daarom ging het kerkelijke christendom in latere eeuwen stap voor stap op zoek naar inzicht in de geheimen van Jezus Christus én in die van Maria. Maria, de moeder van Jezus en de vele geheimen die met haar verbonden zijn...
                                                   


Moeder van God 
In het Wees gegroet wordt Maria Moeder van God genoemd. Het esoterische christendom ziet dat anders: Maria is de moeder van de mens Jezus. Pas toen Jezus in de Jordaan gedoopt werd (door Johannes de Doper), incarneerde de Zonnegeest of de Christus zich in hem. Daardoor werd Jezus in drie jaar tijd ‘verchristelijkt’: pas toen hij aan het kruis hing was hij tot in alle vezels de incarnatie van de Christus, en dus een goddelijk Wezen geworden.

Maar hoe kwam Maria eigenlijk aan de titel Moeder van God? 
• Toen de esoterische geheimen eenmaal verboden en ondergronds gegaan waren, kwam de vraag op: Was Jezus nu een mens die een God geworden is, of was hij een God die een mens geworden is (en dus vanaf zijn geboorte een goddelijk Wezen was)? Opvallend daarbij was dat niet alleen de kerkvaders daarover spraken, maar ook de ‘gewone’ mensen op straat, in het badhuis of op de markt. Uiteindelijk dreigde er zelfs een burgeroorlog en moest de keizer (via het Concilie van Nicea) een beslissing nemen.
• Het Concilie van Nicea (in het huidige Turkije) in het jaar 325 na Chr. koos voor de opvatting dat Jezus een God was die mens geworden was.
 • Ongeveer honderd jaar later kwam de vraag op: maar hoe zit het dan met Moeder Maria? Baarde zij dan een God, of een mens? Het Concilie van Efeze besloot in 431 na Chr. dat Maria de Moeder van (een) God was. De bijeenkomst vond plaats in de Mariakerk in Efeze en de burgers van Efeze schreeuwden het na deze beslissing uit van vreugde! De uitspraak van het Concilie wordt het eerste Mariadogma genoemd (dat elk jaar op 1 januari gevierd wordt).
• Nog weer honderd jaar later werd op het Concilie van Constantinopel in 553 het tweede Maria-dogma afgekondigd: Maria is altijd maagd gebleven…

De maagdelijkheid van Maria 
In de eerste eeuwen van het Christendom had de uitdrukking Altijd Maagd vooral een mythologische betekenis, en niet zozeer een biologische betekenis. Mythologisch: met de uitdrukking maagdelijk geboren wordt aangeduid dat door het kind dat Maria mocht baren, goddelijke krachten heen stroomden. Het was dan ook een term die vaker gebruikt werd. Bijvoorbeeld om de bijzondere krachten van Caesar en Alexander de Grote aan te geven. Dat het bij de maagdelijkheid van Maria niet om een biologisch gegeven gaat, wordt ook duidelijk, wanneer we beseffen dat de term maagdelijk ook zuiver of rein betekent. In deze betekenis wordt de term maagdelijk bijvoorbeeld nog gebruikt in het gezegde: de sneeuw is maagdelijk wit. Een maagdelijk iemand is dus iemand met grote, opvallende zuiverheid of reinheid.

De maagdelijkheid van Maria wordt gebaseerd op de tekst uit het Evangelie van Mattheüs (1 : 24, 25): Jozef deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar (Maria) bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dat Jozef niets wist van zijn gemeenschap met Maria, waarbij Maria zwanger werd, kwam, omdat deze gemeenschap onbewust (of: in trance) werd voltrokken in de tempel o.l.v. de priesters. De geboorte van een kind uit een dergelijke verbinding wordt een maagdelijke geboorte genoemd, omdat allerlei aardse emoties (hartstocht bijvoorbeeld) geen rol speelden bij deze verwekking en Lucifer en Ahriman daardoor niet hun stempel op dit kind konden drukken. De latere biologische opvatting van de maagdelijkheid kwam op toen de mensen steeds materialistischer gingen denken. Deze opvatting stelde de kerkvaders wel voor problemen, omdat Jezus volgens de bijbel Jezus broers had. Zij waren immers ‘gewone’ mensen en konden derhalve niet maagdelijk geboren zijn. Dit probleem werd opgelost door het Griekse woord adelfos, dat broer betekent, te vertalen met het woord neef.

De verering van Maria, of de Maria-devotie 
De eerste duizend jaar was de kerk uiterst terughoudend in de verering van Maria: men voelde nog het grote geheim dat met haar verbonden was en dat te groot voor woorden was: dat zij Sophia was, belichaming of spiegel van de Heilige Geest of Sophia. Pas in de Middeleeuwen komt de volksdevotie rond Maria op.
• In de 9e eeuw werd Maria Moeder van de kerk (daardoor werd ook de kerk maagdelijk = foutloos). • In de 11e eeuw kwam vanuit Chartres de verering van Onze Lieve Vrouwe op.
• Zo werd in de 12e eeuw de Nôtre Dame in Parijs gebouwd.
• De Reformatie wees de verering van Maria af.
• In de Eeuw van Maria (1854 – 1954) werden het derde en vierde Maria-dogma afgekondigd:
• In 1854 riep Pius IX het derde dogma af: de onbevlekte ontvangenis van Maria: als Maria een God gebaard heeft, moet ook zijzelf zonder zonde of karma zijn, en dus onbevlekt ontvangen zijn.
• In 1950 was het Pius XII die het vierde dogma afkondigde over de lichamelijke ten hemel opneming van Maria.
• In 1954 verklaarde Pius XII Maria tot koningin van de hemel en van de aarde. Opvallend is wel dat deze eeuw van Maria ongeveer samenvalt met het begin van de regentschap van Michaël!: Maria, als spiegel of kanaal van de nieuwe Heilige Geest maakt het ons mogelijk ons bewust te worden van ons hoger Zelf (of onze innerlijke Christus) en deze in onszelf tot leven te wekken.
De twee Maria’s: het eerste geheim 
Er waren tweeduizend jaar geleden twee kinderen die Jezus heetten. Waarom? Als het hoogste licht uit de wereld van de eenheid afdaalt naar de aarde, de wereld van de dualiteit, moet het daar door een dualiteit gedragen of omhuld worden – en wel door een zuivere, karma-vrije ziel of een jonge ziel, en door een aan het aardse leven gerijpte oude ziel die de weg weet in het aardse leven en in de harten van de mensen. Daarom waren er tweeduizend jaar geleden twee Jezuskinderen. Daarom waren er ook twee moeders van de beide Jezuskinderen die beide Maria heetten.

                                                       louvre: Madonna on the rocks (leonardo da vinci)


Het levensverhaal van de oudere Maria 

Zij werd geboren uit een geslacht van sterke vrouwen: Tamar (misbruikt door haar schoonvader Juda), Ruth en Bathseba (misbruikt door David) waren haar voormoeders. Haar ouders, Joachim en Anna, waren bij haar geboorte al op hoge leeftijd: de geboorte van hun enige dochter Maria was dan ook een wonder. Ze werd op drie-jarige leeftijd een tempelmaagd (een beetje te vergelijken met een non). Op 15-jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan Jozef, de ongekroonde koning van Israël. Na de geboorte van hun eerste kind, Jezus, en het bezoek van de drie koningen, vluchtte ze samen met Jozef en haar zoon Jezus naar Egypte. Na drie jaar keerden ze terug en vestigden zich in Nazareth, waar ook de andere Maria met haar man, de timmerman Jozef, en hun enige kind Jezus woonden.

Maria kreeg zeven kinderen. Toen haar oudste zoon Jezus elf jaar oud was, stierf haar man Jozef en werd Maria weduwe. Een jaar later stierf ook haar zoon Jezus na hun bezoek aan de tempel in Jeruzalem. Kort daarna stierf ook de andere Maria, de vrouw van de timmerman, die daardoor alleen achterbleef met zijn zoon Jezus.

De Essenen in Nazareth zorgden er toen voor dat Maria trouwde met de timmerman en op die manier de pleegmoeder werd van diens zoon Jezus. Als Jezus dertig jaar oud is, vindt er een heel bijzonder gesprek plaats tussen Jezus en zijn (pleeg)moeder Maria: Jezus stort zijn hart zozeer uit dat al zijn pijn, verdriet en onmacht uitstroomt in het hart van Maria.

Zo wordt zij voor de eerste maal Mater Dolorosa, de lijdende moeder die het lijden van haar zoon overneemt en opneemt in het eigen hart. Na dit gesprek gaat Jezus naar de Jordaan om zich daar door Johannes te laten dopen. Als Jezus gedoopt wordt en de Christus belichaamt zich in hem, gebeurt er tegelijkertijd ook iets bijzonders met Maria: de andere Maria daalt vanuit de hemel op haar neer en verbindt zich met haar en laat haar krachten in Maria uitstromen.

Op dat moment worden het hoger zelf van Eva (de jonge Maria) en Eva (de oudere Maria) eindelijk één. Daarbij wordt zij kanaal voor de nieuwe Heilige Geest: haar laatste, hoogste opdracht.

Na dit gebeuren begrijpt Maria eindelijk het geheim van Jezus. Ze is wakker in Gethsemane als de discipelen slapen, ze loopt met Jezus mee als hij zijn kruis door de straten van Jeruzalem naar Golgotha draagt en ze staat urenlang aan de voet van het kruis. Na zijn dood draagt ze zijn dode lichaam in haar schoot. Nu is ze opnieuw Mater Dolorosa die tot tweemaal toe een man verloor en tot tweemaal toe een kind.

Na de opstanding verblijft ze veertig dagen met de discipelen in het Cenaculum of de opperzaal, het ordehuis van de Essenen in Jeruzalem. En toen het Pinksterfeest aanbrak, vormde zij het kanaal voor de nieuwe Heilige Geest die zich via haar uitstortte in de harten en de zielen van de leerlingen. Aan het einde van haar leven verblijft ze opnieuw in de opperzaal, waar Gabriël haar aanstaande dood komt aankondigen. Alle discipelen komen uit alle winstreken naar haar toe gevlogen, ook zij die gestorven waren, en verzamelen zich rond haar bed. Na haar dood dragen zij de baar met haar dode lichaam naar het Kedrondal. Daar gebiedt een hemelse stem hen halt te houden. Dan daalt de aartsengel Michaël af naar de aarde en draagt de ziel van Maria naar de hemel. Nu is de Mater Dolorosa de Mater Gloriosa geworden, de triomferende moeder.

Maria, de onbekende zuster: het tweede geheim! 
De derde Maria verschijnt in het Evangelie van Johannes 19 : 22: En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria van Klopas… Johannes laat ons hier op een uiterst subtiele manier weten dat de moeder van Jezus niet Maria heet: haar zuster heet immers zo. Hoe heet de moeder van Jezus dan wel? Haar eigenlijke naam is Sophia, een naam, waarmee de Heilige Geest wordt aangeduid. Zij is dus spiegel of kanaal voor de Heilige Geest. In Oostenrijk en Beieren bestaan nog Middeleeuwse afbeeldingen van de Drie-eenheid, waarbij Maria staat afgebeeld op de plaats van de Heilige Geest.

                               

De beide Maria´s, ofwel: de oude en de nieuwe Heilige Geest - het derde geheim 
Een pas geboren kind bezit nog een zuiverheid en puurheid die ontroeren, terwijl een oud mens kan ontroeren door haar of zijn wijsheid, verstilling en overgave. Zo gezien weerspiegelt een mens in de loop van zijn leven de hele evolutie van de mens. In de evolutie werden wij in het begin geïnspireerd en geleid door de oude Heilige Geest (terug te vinden in het wezen van een kind), terwijl we in de toekomst door de nieuwe Heilige Geest (terug te vinden in het wezen van sommige oude mensen) geholpen zullen worden om de weg terug te vinden vanuit het materialisme naar de geestelijke wereld.

• De oude Heilige Geest omhulde en doorstroomde de mens, toen hij nog in het Paradijs leefde. Maar hoe verder de mens afdaalde naar de aarde en zich met de wereld van de materie verbond, hoe meer de Heilige Geest zich moest terugtrekken. Met haar puurheid en zuiverheid kan zij immers alleen maar inwerken op dat gedeelte van onze ziel dat niet werd aangetast door Lucifer en Ahriman. Daarom heeft de oude Heilige Geest op dit moment nauwelijks nog een mogelijkheid om op ons in te werken en ons bij te staan. Dat houdt in dat er een nieuwe Heilige Geest moet komen die wel in staat ons te helpen.

• De nieuwe Heilige Geest wordt daar geboren, waar mensen door het lijden heen zijn gegaan en waar zij rijpten tot inzicht, tot geestelijk denken en tot een allesverdragende liefde. Waar mensen op die manier geestelijk ontwaken, kan de nieuwe Heilige Geest werkzaam worden. Daarbij werkt zij met name in op ons denken en vormt dat om tot een geestelijk denken.

De oude Heilige Geest leeft zichtbaar in de jonge Maria die in een stal in Bethlehem haar kind ter wereld bracht en op 25-jarige leeftijd stierf, toen haar zoon Jezus 12 jaar oud was. In haar herkennen we zo sterk die paradijselijke onschuld.
De nieuwe Heilige Geest leeft in de oudere Maria. Zij laat zien hoe deze Geest in/aan ons werkzaam kan worden als wij door het lijden aan het leven heen inzicht en een hoger denken hebben verworven.

Maria en het Kerstfeest 
Ons Kerstfeest is gericht op het verleden: op wat er tweeduizend jaar geleden gebeurde. Op dit feest staat vooral de jonge Maria centraal. Vandaar dat dit feest ook altijd gepaard gaat met een zeker heimwee: het heimwee naar de onschuld en de zuiverheid van het verloren paradijs. In de toekomst zal de oudere Maria meer en meer op het Kerstfeest in de aandacht komen te staan: Zij richt onze aandacht op de toekomst: hoe wij door het lijden heen verbonden zullen raken met de nieuwe Heilige Geest. Daarbij zal ongetwijfeld het visioen uit De Openbaring van Johannes (12 : 1 – 5) een grote plaats krijgen: En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren… En de draak stond voor de vrouw … om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon … maar haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en naar zijn troon.

Waarom spiegelt de Heilige Geest zich in een vrouw? 
De man is meer met het aardse verbonden, de vrouw meer met het hemelse. Toen de dualiteit van man en vrouw (in Lemurië) ontstond, was de vrouw vooral bedoeld om te ontvangen:
• Bij de conceptie van een kind ervoer en zag de vrouw in oude tijden nog dat op de achttiende dag na de conceptie, haar kind dat neergedaald was uit de geestelijke wereld, zich verbond met de embryo in haar schoot. Dat werd eeuwenlang gezien als de eigenlijke conceptie. Zo ontving de vrouw een wezen dat vanuit de geestelijke wereld afdaalde naar de aarde.
• Zij was ook in staat te ontvangen wat de Heilige Geest wilde schenken. Daarom leefde (en leeft!) er bij uitstek in de vrouw een bijzondere wijsheid: Sophia, de Heilige Geest leeft in haar ziel en schenkt haar deze wijsheid.
• Daarom draagt de vrouw ook het leiderschap bij culturele vernieuwingen (zoals die van deze tijd). En daarom is er in de geschiedenis vaker sprake van een matriarchaat dan van een patriarchaat. In deze tijd, nu het materialisme hoogtij viert, is er sprake van een patriarchaat.

• In het Genesis-verhaal over de schepping van de mens is het Eva die verstaat wat de slang wil zeggen (de man niet), omdat zij nu eenmaal een speciaal lijntje met boven heeft. Het is Eva die als eerste eet van de appel en die dus het voortouw neemt bij de beslissing om af te dalen naar de aarde om daar de menselijke ontwikkeling voort te zetten.

• Helaas is het Genesis-verhaal voortgekomen uit een typisch mannelijke geestesstroming en daarom komt Eva er ondanks haar leidende rol toch bekaaid vanaf… De oudere Maria, een vrouw!: als Eva is zij ons voorgegaan bij de afdaling tot in de materie, als Sophia zal zij ons voorgaan op onze weg terug, de weg van vergeestelijking.


AANTEKENINGEN lezing verzorgd door STICHTING ‘DE HERAUT’
zie www.stichtingdeheraut.nl

Papieren tekst bij deze lezing:
Maria, Moeder der Smarten Moeder Maria, u die Mater Dolorosa wordt genoemd, Moeder der Smarten, uw leven begon pas echt toen de andere Maria stierf en u de pleegmoeder van Jezus werd. Achttien jaar lang zorgde u vol liefde voor hem en de band tussen u beide werd onbreekbaar sterk. Want u voelde met uw hart en wist.

Toen, toen Jezus dertig jaar was, stortte hij zijn hart bij u uit: al zijn wanhoop, zijn intense verdriet, zijn diepe zorg voor de mensheid die voorgoed ten onder leek te gaan, hij legde het neer in uw hart. Bevrijd ging hij toen naar Johannes om zich te laten dopen. Maar toen Jezus gedoopt werd en de Christus zich in hem belichaamde, gebeurde er ook iets bijzonders met u: de andere Maria, allang gestorven, daalde vanuit de geestelijke wereld neer en stortte haar geestelijke krachten in u uit. Een hoger weten vervulde u. Nu begreep u eindelijk het mysterie van Jezus. Zo werd u kanaal voor Sophia, de nieuwe Heilige Geest.

U droeg het lijden van uw Zoon mee in uw hart. U liep naast Hem toen hij het kruis naar Golgotha droeg. U stond aan de voet van kruis, zwijgend, urenlang. En toen het dode lichaam van uw Zoon van het kruis genomen was, droeg u hem in uw schoot. Toen was u waarlijk Mater Dolorosa, de Moeder der Smarten die tweemaal een man en tweemaal een zoon verloren had.

Veertig dagen lang bleef u na de opstanding van uw Zoon in het Cenaculum, de opperzaal van de Essenen. In die dagen verscheen uw Zoon, de Opgestane, aan u allen en legde het verborgene uit. Toen begreep U eindelijk ook het grootse mysterie van de Christus. Met Pinksteren kon de nieuwe Heilige Geest aan de leerlingen geschonken worden, omdat u door het lijden heen tot kanaal van de Geest geworden was. Pinksteren: een geestelijk denken, alleen door u werd dat mogelijk.

Jarenlang leefde u in Efeze, samen met Johannes. Toen keerde u terug naar Jeruzalem en ging wonen in de opperzaal. Daar verscheen Gabriël aan u en verkondigde uw dood. Alle discipelen kwamen naar uw sterfbed. Na uw dood brachten ze uw lichaam naar het Kedrondal. Daar verscheen Michaël, nam uw ziel tot zich en droeg u de hemel in. Toen werd u eindelijk Mater Gloriosa, de moeder die overwon.

De engelachtige Maria trouwt met Jozef de timmerman hun zoon Jezus = hoger zelf Adam.
Maria sterft als ze 25 jaar is De tempelmaagd Maria trouwt met De koninklijke Jozef hun zoon Jezus = Zarathoestra

De koninklijke Jozef sterft als Jezus 11 jaar is Na het Paasfeest (beide Jezussen 12 jaar oud) sterft de koninklijke Jezus en kort daarna de engelachtige Maria, vrouw van de timmerman Jozef de timmerman trouwt met de koninklijke Maria. De koninklijke Maria wordt de (stief)moeder van Jezus (de zoon van de timmerman) 

Hans Stolp maart 2016

NB- Het ‘Stabat mater’ is een van de beroemdste Latijnse gebeden die uit de Middeleeuwen zijn overgeleverd.Wie de dichter is geweest, is onbekend; Met minder aarzeling neemt men aan dat de tekst oorspronkelijk bedoeld is geweest voor persoonlijke meditatie. Het Stabat Mater is genoemd naar de beginwoorden van het gedicht, Stabat mater dolorosa (Nederlands: 'De moeder stond bedroefd').

Geen opmerkingen: