11-01-2016

Wie is Christian Rosenkreuz

Bewustwording houdt in dat je iets wat slaapt, tot leven brengt. De impuls aan het begin van de zeventiende eeuw om tot vernieuwing te komen blijkt afkomstig te zijn van Christian Rosenkreutz.
Midden-Europa werd in die jaren een oord van verschrikking en de wens groeide dat er een einde zou komen aan het machtsmisbruik van de kerkelijke heren, aan de uitbuiting van de lagere klasse en aan het voortdurende geweld.

Waar Rudolf Steiner later vernieuwer van het oude weten mocht zijn, Carl Gustav Jung ontdekte hoe deze oude mysteriën diep doorwerkt in het bewustzijn van de mens (archetypen) is Christian Rosenkreutz is de grondlegger van het hedendaagse Esoterische Christendom.

Het esoterisch christendom is de oorspronkelijke, geheime christelijke traditie, die mensen stimuleerde zich, net als Jezus, tot drager van de Christuskracht te ontwikkelen, door verinnerlijking. Het is een traditie die voortbouwt op de mysteriën, en gnostisch en spiritueel gericht is.

Rosenkreutz is – naast Meester Jezus - één van de Meesters van de westerse esoterie. Tot de kring van zijn leerlingen behoort onder andere Boeddha. De Meesters van de oosterse esoterie zijn onder meer Meester Kuthumi en Meester Skythianos. Er zijn drie stromingen van waaruit de kennis over Christian Rosenkreutz tot ons komt: via de Rozenkruisers, de Vrijmetselaars en via Rudolf Steiner.

Christian Rozenkreuz of Rosencreutz werd in 1378 geboren aan de oever van de Rijn in Duitsland. als kind in een verarmde adellijke familie.Toen hij vijf jaar oud was, werden zijn ouders die de Kathaarse inzichten omhelsden, vermoord. Hij werd gered en naar een klooster gebracht. Daar werd hij opgevoed en al vroeg leerde hij Grieks en Latijns en de beginselen van de magie of alchemie. Als hij 16 jaar is onderneemt hij een pelgrimstocht naar het Heilige Land, allereerst samen en nadat zijn metgezel stierf, gaat hij alleen verder. In Damascus wordt hij ziek en leert zo de geneeskunst en de geheime leer der Wijzen kennen. Anderen zeggen dat hij ziek werd in een plaats genaamd "Damcar" in Arabië. Hij leerde Arabisch, natuurkunde en algebra. Hij geneest en ontdekt veel inwijdingsgeheimen in deze 'filosofische stad' die hij pas na 3 jaar weer verlaat. Hij reist over Libanon, Syrië en Marokko naar Fez, waar hij ingewijd wordt in de allerhoogste kennis en wijsheid en de opdracht kreeg een geheim genootschap (De broederschap van het Rozenkruis)  op te richten dat 'naar behoefte kan beschikken over goud en edelstenen (alchemie) dat lering zal geven aan vorsten. Zij bou­wen de nieuwe Tempel van de Heilige Geest, genezen zieken en troosten de wanhopigen. Zeven jaar later neemt 'de Vader', zoals hij genoemd werd, nog meer leerlingen in de Hei­lige Wetenschap aan en sticht aldus "de Broederschap".

Verder maakt hij zich alle inzichten eigen van de oosterse esoterie, evenals de wetenschappelijke kennis zoals die in het Midden-Oosten beoefend werd (en die in die tijd op een hoger plan stond dan de wetenschap in het Westen). Gedreven door zijn inzichten uit zijn vorige incarnatie wilde hij de oosterse en de westerse esoterie met elkaar verbinden.

Op een afgelegen plaats trekt hij zich vijf jaar in eenzaamheid terug. Na deze beproeving kiest hij drie getrouwe medebroeders. Onder zijn leiding stellen die een aantal fundamentele geschriften samen, zijn volgelingen beloofden zijn leer voor honderd jaar geheim te houden.

Om toegelaten te worden, dient men vrijgezel te zijn en een gelofte van kuisheid af te leggen. De broeders, "edele reizigers", trekken door de wereld maar komen een­maal per jaar samen op een geheimzinnige plaats: de Tempel van de Heilige Geest. Twaalf jaar daarna, hij is dan 106 jaar oud, verlaat 'de Vader' deze wereld. Hij sterft in Engeland (of Land der Engelen) niet getroffen door een ziekte oid. keert hij vrijwillig terug naar 'huis'. In 1604 werd zijn graf gevonden in Duitsland, waarboven stond na 100 jaar zal ik geopend worden....met het jaartal 1484, zijn sterfjaar.
                                                   
                         

Het ontstaan en de eerste ontwikkelingsfase van de Rozenkruisers
"Het beginpunt ligt in de dertiende eeuw.
Over dit beginpunt bestaat geen enkele uiterlijke overlevering, ook niet volgens de legende. Dit beginpunt in de dertiende eeuw bestaat uit de inwijding van een individualiteit in Europa, die tijdens een vorig leven het mysterie van Golgotha (als de evangelist Johannes) had bijgewoond en die later oa geincarneerd is onder de naam Christian Rosenkreuz.

Deze inwijding vond plaats, doordat twaalf mannen die de gehele wijsheid en de inhoud van het Atlantische en na-Atlantische tijdperk in zich hadden opgenomen, hun wijsheid aan deze individualiteit doorgaven. Deze dertiende man, Christian Rosenkreuz dus, maakte die wijsheid openbaar in een nieuwe vorm: als het ware Christendom, de synthese van alle godsdiensten.

Door zijn inwijding had hij een Christusbeleven zoals Paulus voor Damascus had. De vrucht van deze inwijding was een ongelooflijk machtig etherlichaam, dat sindsdien bewaard is gebleven en dat ondanks de fysieke afwezigheid van Christian Rosenkreuz, inspirerend werkt op mensen die een innerlijke band met hem vinden.

In zijn leven als Christian is hij 106 jaar oud geworden. Hij werd echter al snel rond het midden van de veertiende eeuw opnieuw geboren. Ook ditmaal werd hij zeer oud: ruim honderd jaar. Hij ondernam lange, verre reizen door de gehele, in die tijd bekende wereld, ook naar het Oosten en naar Damascus, waar hij opnieuw hetzelfde Christusbeleven als Paulus had (ditmaal dus ook op dezelfde plek op aarde als Paulus). Hij nam de totale wijsheid van de toenmalige wereld in zich op. Na zeven jaar keerde hij naar Europa terug en nam de meest ontwikkelde leerlingen en volgelingen van de twaalf (uit de dertiende eeuw) als zijn leerlingen aan.

In 1459 stichtte hij de Rozenkruisers stroming en legde daarmee de grondslag voor verdere ontwikkelingen. Dit alles speelde zich af in de vijftiende eeuw. Rudolf Steiner noemt deze eeuw zelfs "de eeuw van Christian Rosenkreuz". Ook noemt Steiner de opkomst van de steden, die rechtstreeks dateert van de veertiende eeuw en die de materialistische burgerlijke cultuur met zich meebracht. Daartegenover stelt hij het spirituele leven. Hierover zegt hij: "Het spirituele leven werd op het moment dat het materialisme zijn intrede deed, gered doordat Christian Rosenkreuz zijn Rozenkruisersorde stichtte." Christian Rosenkreuz is volgens Rudolf Steiner vanaf de vijftiende eeuw met korte tussenpozen steeds opnieuw geïncarneerd. Zijn bewustzijn bleef gedurende al die incarnaties bewaard en bovendien was er steeds een gelijkenis in uiterlijke gestalte (kennelijk dankzij zijn etherlichaam)."
                                 
Ketterse stromingen

Ook in geestelijke bewegingen die in de Middeleeuwen en in de tijd daarna door de kerk als ketters werden beschouwd, zoals de Katharen, de Tempelieren en de Rosenkruisers, is het esoterisch christendom te herkennen. Initiator van de Rozenkruiserstroom was Christian Rosenkreutz, een van de belangrijkste geestelijke leiders van het esoterisch christendom én van onze tijd.

Andere vertegenwoordigers van de stroom van het Rozenkruis zijn mensen als Shakespeare, Rembrandt van Rhijn, Jacob Böhme, Johannes Tauler, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart en Wolfgang von Goethe. Ook in de Vrijmetselarij zijn invloeden van de Rozenkruisers terug te vinden.

Van het allereerste christendom en dus van de onlosmakelijke band tussen Maria en Jezus wisten de katharen, de tempeliers, maar ook de vrijmetselaars, de rozenkruisers de antroposofen. Ook de manicheërs, de albigenzen en de waldenzen kenden een groot deel van deze kennis, net als de grote schilders uit de renaissance en de Vlaamse Primitieven. In het museum van Bruggen zijn prachtige werken te bewonderen van Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling etc. zoals b.v. Het Lam Gods (zie afbeelding)


Leven en licht

Een van Rembrandts beroemdste werken is het schilderij dat bekend staat als Het joodse bruidje en wordt een portrait historié genoemd, een gehistoriseerd portret.

De twee-eenheid van mond en oor of de dynamiek van (uit)spreken, en luisteren (ook als terughouding van het oordeel en terughouding van definiëring) is bij dit schilderij van Rembrandt (hieronder) 'een portret van een paar' en verbeeldt het 'geheim van het leven'. Doordat hij zijn figuren gewoon neerzet, ze laat staan waar ze staan en vervolgens leeft en weeft in het element van het licht-donker, waarbij hij nagaat hoe dat over de figuren heen stroomt, wordt er daardoor iets kosmisch-universeels gecomponeerd juist in dit weven van het licht-donker. Volg de beweging van de handen en voel hoe de twee op gaan in het moment en in elkaar.                                                                              
Wat waren en zijn Rozekrui­sers? 
De eerste authentieke Rozenkruisers waren zeker geen dromerige filosofen, kwakzalvers of kluizenaars, maar zeer actieve mensen, vervuld van ideeën die hun tijd ver vooruit waren. Zij bekommerden zich niet alleen om de grote sociale problemen van hun tijd, maar vooral om datgene dat te maken had met het tragisch lot van de mens. Alle Rozekruisers moesten een belofte van geheimhouding afleggen, vandaar dat het gissen is welke personen hier hun thuis vonden, bekend is inmiddels wel dat vele kunstenaars uit de kunstgeschiedenis in deze 'geest' handelden, maar ook dat dit vaak samengaat met roerige tijden in de geschiedenis met als doel deze een belangrijke wending te geven en tot nog toe is de duisternis (oorlog en geweld)  sterker geweest.....

De rozenkruisers in de zeventiende eeuw
Aan het begin van de 17de eeuw gingen de Rozenkruisers zich ook op de buitenwereld richten. Dit was een groots opgezette poging, waarvan we de neerslag in de vorm van een aantal geschreven werken kunnen vinden. In die periode verschenen de volgende vier boeken, die men wel de "vier echte Rozenkruisersgeschriften" heeft genoemd:

1) De Chymische bruiloft van Christian Rosenkreuz Anno 1459, door Johann Valentin Andreae geschreven in 1604.
2) Algemene en totale hervorming van de hele wereld, van Boccalini, gedrukt in 1614.
3) Fama Fraternitatis van de prijzenswaardige Orde van het Rozenkruis, geschreven voor alle geleerden en leiders van Europa, Kassel 1614.
4) Confessio of getuigenis van dezelfde broederschap, Frankfurt am Main, 1615.
De auteurs van 3 en 4 zijn niet met zekerheid bekend.
In de jaren 1614-1616 verschijnen er in Duitsland anoniem drie geschriften die bekend staan
als de rozenkruisergeschriften: de Fama Fraternitatis, de Confessio Fraternitatis en de
Chymische Hochzeit von Christian Rosencreutz anno 1459. De geschriften zijn geschreven
door een geheimzinnige broederschap.

De Fama (1614) vertelt de geschiedenis van deze grote ingewijde die in 1378 geboren zou zijn en in 1484 gestorven. In 1604 wordt zijn graf ontdekt door de derde generatie broeders. De Fama eindigt met een oproep aan de staatshoofden, regeringen en geleerden van Europa om te reageren op de Fama. In de Confessio wordt het naderende einde van de wereld voorspeld. Beide geschriften doen in feite een oproep om de wereld te hervormen volgens de leer van de rozenkruisers.

De Chymische Hochzeit tenslotte vertelt het verhaal van de inwijding van Christian Rosencreutz in zeven dagen. Op de zevende dag vindt de alchemische bruiloft plaats. Centraal in de inwijding staat de mystieke dood en wedergeboorte van de koning en koningin op dag zes. De wedergeboorte wordt beschreven volgens alchemistische principes. De Chemische Bruiloft is niet te verklaren. Het werk is volkomen te vergelijken met een schilderij van een schilder van het Fantastisch Realisme. Het deelt niet iets mede, maar het maakt iets wakker. Zij bevalen bovenal de studie van het Liber Mundi aan, dat wil zeggen de natuur. Hier komt de band met de alchemisten voor den dag. In hun teksten en symbolen blijkt ook een psycho-theologie, die sterk verwant is aan die van Italiaanse denkers en dichters uit de vijftiende eeuw, waarvan De Goddelijke Komedie van DANTE de zuiverste expressie was.

                                                                                                         

Gedachtengoed
Ik citeer Jan van Rijckenborgh:
"De Broederschap van het Gouden Rozenkruis heeft de gehele mensheid hartelijk lief en wil allen die dit wensen zonder enige uitzondering geheel en volkomen dienen. Zij deelt geen inwijdingen uit en schenkt geen bijzondere voorrechten aan uitgezonderden. Zij is er voor allen en zij is volkomen objectief, vrij van alle rassen en volkeren, vrij van politieke, sociale en economische inzichten en woelingen. Zoals elke elektromagnetische straling heeft ook die van de Broederschap een positieve en een negatieve pool, een aantrekkende en een afstotende werking die verloopt volgens kosmische wetten. Wie in het licht van deze actuele ontwikkelingen tot het nieuwe leven gaat besluiten en door de poort van het rozenhart binnengaat, zal door de aanraking van de nieuwe kracht een biologische verandering ondergaan. Deze verandering zal eerst blijken in het bloed, dan in alle organen en vervolgens in alle voertuigen der persoonlijkheid. Al deze veranderingen vormen het begin van transfiguratie. Allen die zich tot deze nieuwe mensengroep tezamen voegen, vertonen deze signatuur. Zij zullen structureel veranderen en aan transfiguratie onderworpen worden". 

Rozenkruisers waren altijd alchemisten, in dezelfde lijn als Lao Tse spreekt over het opgeven van het ik door een leven in niet-doen en niet-zijn. Wu Wei - Dit is zo zegt Lao Tse de sleutel tot Tao. Boeddha leert het niet-gehecht zijn, de totale neutralisatie van het Zelf en Christus zegt: Wie zijn leven, zijn IK, zal willen verliezen om mijnentwil, die zal Tao vinden of de Hunab K'u volgens natuurvolken. De Katharen kenden het 'endura' - de ik=doding en Christian Rozenkruis doet in zijn Chymische Bruiloft hetzelfde en zou je allemaal ook 'gnosis' kunnen noemen.

De ware Rozenkruizer zoekt niet de mystieke, maar de chymische bruiloft.

Deze chymische bruiloft staat voor de vereniging van macrokosmos en microkosmos. In onze tijd krijgt dit de gestalte van het leren om je denken geheel uit de buitenwereld los te maken, gedurende de tijd dat je mediteert. De substantie waar een Rozenkruizer naar zoekt wordt gevormd door de juiste harmonie tussen denken en willen, niet alleen om een evenwicht in krachten te vinden, maar ook om een verandering in kwaliteit. Als die twee, vreugdevol bescheiden denken en liefdevolle begeertevrije wil, elkaar evenwichtig doordringen, heeft men de substantie gevonden die de Rozenkruiser zocht: de essentie van het hele bestaan, Christus.

Christian Rosenkreutz is met pauzes van ongeveer 12 jaar vrijwel voortdurend geïncarneerd en kun je ontdekken dat Christian Rosenkreuz een incarnatie van de grote ingewijde en evangelist Johannes is.
Johannes die in symbooltaal verteld over de opdracht van de mens op aarde, de esoterische geschiedenis en de grote transformatie van deze tijd in het boek De Openbaring van Johannes.

             

Het symbool van Rosenkreuz is een zwart kruis met zeven rode rozen.........
   

© Joke - fluisteralsjeblieft


Geen opmerkingen: