11-05-2011

Maria Magdalena of het lot van de vrouw

Maria Magdalena: geen ander, man noch vrouw, heeft de leringen van Jezus zo naar wezen, zin en diepte verstaan.Was Maria Magdalena maar een man geweest, dan zouden haar kennis, haar inzicht, haar wijsheid en haar liefde ons tot op de dag van vandaag tot voorbeeld dienen. Helaas (?) was zij een vrouw. En dus werd zij in de geschiedenis van het christendom naar beneden gehaald, bezoedeld en tot hoer verklaard.

                                                   

Maria Magdalena of het lot van de vrouw


“ Maria Magdalena is niet alleen een vrouw van 2000 jaar geleden, maar in haar hebben wij het over het lot van de vrouw in 2000 jaar Christendom en hebben wij het tegelijkertijd over het feit dat eindelijk in onze dagen de vrouw in gelijkheid, gelijkwaardigheid en vrijheid haar plaats mag innemen naast de man, en dat was en is nog niet zo vanzelf sprekend.                                            


Zij was de belangrijkste leerlinge van Jezus, met kop en schouders stak zij boven iedereen uit. Zij werd ook genoemd de “ apostola apostolorum “, de apostel der apostelen. Zij was de eerste apostel. Zij wordt ook genoemd een “ voltooide”, iemand die de inwijdingsweg volledig heeft afgelegd en ook daarin was zij uniek. Want alleen Johannes van de mannelijke leerlingen was vergevorderd op de inwijdingsweg en al de anderen waren nog beginnelingen. Zij was de enige die de inwijdingsweg volledig had afgelegd.

Maria Magdalena is later tot hoer verklaard en vervolgens betiteld als een bezetene, getuige afbeeldingen van haar met lang haar en ontblote borsten en een glimlach op haar gezicht. Het kerkelijk Christendom heeft van Maria Magdalena een gevallen vrouw gemaakt.

Tot aan de tweede wereldoorlog werd aan huizen voor gevallen vrouwen de naam gegeven van“ Maria Magdalena”. Maria Magdalena werd door de kerk ondergeschikt gemaakt, zwijgend aan de mannelijke leerlingen, dat heeft Jezus niet gedaan.

De inwijdingsweg van zelfkennis en zelfinzicht is een weg van stap voor stap je angsten overwinnen; de muren die je om je heen gebouwd had los te laten, zodat je kwetsbaar wordt. En als iemand op die weg een stuk gevorderd was, dan gebeurde het dat je langzamerhand in verbindig trad met de geestelijke wereld. Allereerst met de aartsengel zelf, de aarstengel van het volk waar hij of zij bij behoorde en vervolgens bij een driedaagse uittreding werd zij ook echt iemand die zag met geestelijke ogen en geestelijke oren. Tenslotte, en dat is heel uniek

Heeft deze vrouw ook nog de zevende inwijding gekregen die alleen is weggelegd voor meesters. Die wordt niet door mensen gegeven maar die wordt vanuit de geestelijke wereld zelf gegeven. (Johannes kreeg de zevende inwijding op het eiland Patmos toen hij de visioenen kreeg die wij kennen als het Boek Openbaringen).

De rol van Maria Magdalena wordt in de vier evangeliën verschillend weergegeven.

Thomasevangelie (Nag Hammadi 1945): Maria Magdalena zegt tegen Jezus: “op wie lijken jouw (mannelijke) leerlingen?” Hij zei: “ze lijken op kinderen die zichzelf op een veld hebben neergezet dat niet van hen is “. De mannelijke leerlingen denken dat ze begrijpen wat de Meester zegt. Ze begrijpen het wel in hun hoofd maar niet in hun hart en toch denken dat ze het wel begrijpen. Als andere mensen aan hen vragen wat de Meester bedoelt beginnen ze het omstandig uit te leggen Ze lijken dus op kinderen die spelen op een veld dat niet van hen is.


Dat de mannelijke leerlingen aan het begin van hun inwijdingsweg staan kun je ook in Bijbelteksten tegen komen. Op een gegeven moment vragen de mannelijke leerlingen:

“ Wie is wel de grootste in het Koninkrijk?” zij denken aan een letterlijk Koninkrijk van machthebben en aanzien, terwijl de hoogste staat van bewustzijn wordt bedoeld. In de eerste stappen van de inwijding leer je dat het niet gaat om macht, dat het niet gaat om aanzien en dat het niet gaat om rijkdom, maar dat het allen maar gaat om die groei in liefde van binnen.

Een andere keer begroet Maria haar broers en zij zegt: “Waar zijn jullie van plan de dingen te plaatsen waarover jullie de Meester gaan vragen. Wat gaan jullie eigenlijk doen met de antwoorden die de Meester geeft op jullie vragen? : Wie het vat, vatte het, wie het niet vat komt er misschien later anders later.

In het evangelie van Philippus (Nag Hammadi):

“ Waarom houdt U meer van haar dan van ons allemaal? “ (typisch mannelijke vraag). De Heer antwoordde: waarom ik meer houd van haar dan van jullie: Wel als een blinde en een ziende in het donker zijn, verschillen ze niet van elkaar . Als het licht wordt, zal de ziende het licht zien en de blinde in het donker blijven

(de leerlingen waren nog niet zo ver als Maria Magdalena). De mannelijke leerlingen zijn de blinden en Maria is de ziende. Hier op aarde, in de donkere kamer, zie je van buitenaf geen verschil tussen die twee. Als je de geestelijke wereld in gaat zal Maria Magdalena alles zien, want zij is zich bewust geworden. De mannelijke leerlingen, die nog niets begrepen hebben, zullen nog steeds niets zien. Je kunt in de geestelijke wereld alleen maar dat zien waarvan je je bewust geworden bent.

Philipus: “ Jezus kuste Maria Magdalena vaak, dit kan een spirituele kus zijn. Jezus schenkt in de adem waarmee hij kust, de Goddelijke Geest aan Maria Magdalena, zodat die Goddelijke Geest in haar tot leven kan komen. Was Jezus getrouwd met Maria Magdalena? Is hier bewijs voor? Er is een soort bewijs. Jezus werd rabbi genoemd, en wilde je als rabbi optreden dan moest je getrouwd zijn in die tijd. Als Jezus als rabbi had opgetreden zondere getrouwd te zijn geweest dan hadden ze hem daar direkt op gepakt. Ingewijden zoals Jezus en Maria Magdalena, die hebben geleerd om het zwaartepunt in hun leven niet langer in het lichamelijke te leggen maar in het geestelijke. Zij hadden in die zin geestelijke erotiek met elkaar en dat er daardoor een hele diepe verbinding tussen Jezus en Maria Magdalena was.

Met de vernietiging van die geschriften verdween ook de kennis van die technische termen. Na een aantal eeuwen wisten de theologen niet meer wat er bedoeld werd met de zin: van wie zeven boze geesten zijn uitgegaan. Zodoende verdween de binding met de oorspronkelijke betekenis en ze zijn die woorden letterlijk gaan nemen. De kerkvader Origines heeft wel eens gezegd, dat wanneer je de Bijbel letterlijk leest, dan begrijp je er niets van en lees je hem verkeerd. Pas wanneer je in staat bent om symbolisch op geestelijk niveau te lezen dan gaan de geheimen voor je open.Wat heeft de kerktraditie met Maria Magdalena gedaan? In het evangelie van Lucas staan zeven woorden en die hebben tot de grootste ellende geleid. Een kort citaat uit Lucas: “Het geschiede kort daarna dat Jezus van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het Koninkrijk Gods, en de twaalven waren met Hem en enige vrouwen die genezen waren van boze geesten en ziekten. Maria met de bijnaam van Magdela, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren “, en Johanna enz. “Van wie zeven boze geesten uitgegaan waren is een standaardformulering uit de oude inwijdingstraditie. Als je een volgen-de stap had gezet in die inwijdingsweg dan had je geleerd een stuk van jouw ego onder ogen te zien en te transformeren en om te vormen tot een positieve kracht. En elk zo’n stap werd genoemd het uitdrijven van een duivel. Negatieve krachten heb je overwonnen, afgelegd, getransformeerd. Dus eigenlijk staat hier, die de zeven inwijdingen heeft ondergaan en dat ze daarmee een voltooide is, wat we al eerder zagen. In de kerktraditie is vanaf circa de derde eeuw na Christus is die oude inwijdingstraditie, en alle boeken die daarbij hoorden met man en macht uitgeroeid. De kerktraditie wilde daar niets van weten en als je ook maar één boek in bezit had kon het je de kop kosten. Vandaar dat al die oude spirituele geschriften, grondig en totaal vernietigd zijn. Zo totaal dat het tot 1945 geduurd heeft voor we de meeste van hen onder het zand in Egypte weer terug vonden.Maria Magdalena zalfde de voeten van Jezus en vervolgens wordt dat geassocieerd met de zondigheid van haar zodat zij Jezus om vergeving komt vragen om al die (zeven) zonden die ze begaan heeft. Vandaar dat als je haar ziet uitgebeeld er heel vaak een zalfpot naast staat.

Als de kerktraditie spreekt over zonde is er vaak seks in het spel. Maria Magdalena wordt ook bedoeld wanneer in de Bijbel wordt gesproken over het stenigen van een overspelige, is zondige, vrouw. Zo wordt langzamerhand de hoogste vrouw een bezetene die om vergeving vraagt, vervolgens een overspelige vrouw en één die haar mond moet houden. Dan is dat Maria Magdalena zeker die ene zuster van Lazarus, die nu eindelijk geleerd heeft wat haar plaats als vrouw echt is, je mond houden, zwijgend aan de voeten van de Meester zitten en luisteren. (De andere zus van Lazarus was Martha). Zo valt de hoogste vrouw zeer diep. Hetzelfde is overigens gebeurd met Eva.

Zoals ze met Maria Magdalena zijn omgegaan is tot de dag van vandaag doorgegaan. De Paus zegt nog steeds dat vrouwen geen priester kunnen worden.
Jezus stelt echter, dat vrouwen en mannen gelijk zijn. Dit was voor de mannelijke leerlingen te moeilijk. Met name Petrus heeft daar de meeste moeite mee. Petrus degene op wie de katholieke kerk gebouwd is, de eerste Paus.
In de Pistus Sophia staat: Petrus sprak: “ Mijn Heer, laat de vrouwen op houden te vragen, opdat ook wij kunnen vragen “. Tweede citaat uit de Pistus Sophia: “ Nadat Jezus deze woorden tot zijn discipelen gesproken had vroeg hij: verstaan jullie wat ik zeg? “
Petrus sprak toen: “ deze vrouw, Maria Magdalena, is onverdraaglijk voor ons, daar zij ons de gelegenheid ontneemt om iets te zeggen, maar zelf meermalen het woord neemt.

In het Thomasevangelie staat: Dat Simon Petrus zegt: “ laat Maria Magdalena bij ons weg gaan. Want vrouwen zijn het leven niet waardig”.
In het evangelie van Maria Magdalena: Petrus nam het woord en hij vroeg hun, de mede leerlingen, over de Verlosser. Zou Hij, de Meester buiten ons om met een vrouw gesproken hebben. Moeten wij ons soms allemaal omkeren en naar haar gaan luisteren. Heeft Hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons. Dan wordt het Maria Magdalena te veel.
In de Bijbelse evangeliën zie je iets dergelijks gebeuren.

Johannes is degene die in zijn evangelie Maria Magdalena het meest recht doet. Begrijpelijk, hij was ook een hoge ingewijde, net als Maria Magdalena, en een ingewijde moet geleerd hebben dat mannen en vrouwen volkomen gelijkwaardig zijn en dat wij allemaal van binnen man en vrouw zijn en dat ook gaat om het mannelijke en vrouwelijke in ons zelf aan het licht te brengen en tot een nieuwe eenheid om te smeden dan pas worden wij de mens die God bedoeld heeft. Dat leer je op die inwijdingsweg.

Johannes geeft in zijn evangelie aan:
“ Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder Maria, en Maria van Magdala “. Volgens Johannes stonden de drie vrouwen aan de voet van het kruis. Daarmee de belangrijke rol van de drie vrouwen in het leven van Jezus aangevend. De andere vrouwen staan op veilige afstand tot te kijken.
                              de rode, blauwe en groene mantel - Maria, Sophia en Magdalena


Mattheus geeft aan dat er veel vrouwen waren die vanuit de verte toekeken, waaronder Maria van Magdala, en Maria de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeüs. Marcus vertelt dat Maria Magdalena vanuit de verte toekeek en meeleefde.

Lucas omschrijft het nog weer anders: “ al zijn bekenden stonden van verre, waaronder ook vrouwen, die Hem vanuit Galilea gevolgd waren ”. Geen enkele eer voor Maria Magdalena.

Maria Magdalena was de eerste getuige van de opstanding van Jezus. Bij Paulus, 1 Kor.15, staat: Hij is allereerst verschenen aan Petrus daarna aan de twaalf vervolgens aan meer dan 500 broerders tegelijk, Jacobus de apostelen en toen aan mij. Maria Magdalena wordt daar niet bij genoemd. Ook Paulus manouvreert haar weg.

Ook kerkvaders als, Augustinus en Magnus geven de vrouw er van langs. De vrouwen zijn er voor de keuken, de kerk en de kinderen Met die onzin moeten we nu voor altijd mee breken.

Maria Magdalena is: het meest representatief voor de oorspronkelijk leer van de Meester; de geestelijke moeder van de spirituele kerk; doorgeefster van de geheime leer van de Meester; de vrouw die het Al kende; de gezellin van Jezus; de basis van de esotrische traditie van het Christendom.

Het evangelie van Maria Magdalena is gelukkig eind negentiende eeuw, in 1895, gevonden bij Cairo in Egypte. Ongeveer de helft van de tekst is bewaard gebleven. In 1945 werd in Nag Hamadi geschriften gevonden. Je moet de symbolische tekst leren lezen.

Maria Magdalena beschrijft daarin stap voor stap de zeven inwijdingsstappen in het leven van alledag. Datgene dat wij elke dag in ons eigen leven proberen te worden. Zuiver te worden, knokken met je eigen ego. Zij is zelf deze weg gegaan.


lezing van Hans Stolp

boek: Maria Magdalena, of het Lot van de Vrouw

Geen opmerkingen: