12-12-2018

van eva naar avé

Maria, de moeder van Jezus en de vele geheimen die met haar verbonden zijn...Carl Gustav Jung wijst erop dat mét de nieuwe tijd het tijdperk van de Heilige Geest is aangebroken. Na het tijdperk van de Vader, het tijdperk van de Zoon is in de nieuwe tijd het tijdperk aangebroken van de Moeder en haar Dochter: de heilige Geest of Sophia met haar dochter Maria Magdalena. Zij brengen ons het besef van de ijlere klederen die wij dragen, de fijnstoffelijke werelden - sleutel is hierbij de kennis van het hart....

Volgens de wijsheid van Salomo is Sophia de Vrouw van God. In de randgebieden van het judaïsme werd de Heilige Geest ook in de gedaante van een Vrouwe voorgesteld.
             
In de katholieke traditie is Maria verreweg de populairste heilige.
Dat was niet altijd zo.

Ge durende de eerste tien eeuwen van het Christendom werden de geheimen die met haar verbonden waren, vooral in het geheim behoed en doorgegeven.

In die tijd werd Maria ook niet afgebeeld.

Pas in de middeleeuwen begon de volksverering van Maria en ontstonden bijvoorbeeld de prachtigste schilderijen van Rafaël. In de eerste eeuwen wist men nog dat Maria een eenheid vormde met Sofia, de “oude ” Heilige Geest.

In die tijd was Maria vooral het symbool van de geest.
Maar dat was een geheim dat alleen maar in kringen van het esoterische christendom gekend en begrepen werd. Toen eenmaal de volksverering van Maria begon, werd zij het symbool van de menselijke ziel. Daarom kon Angelus Silesius dichten: Ik moet Maria zijn en in mijzelf God baren. Dan zal ook Hij mij de zaligheid verlenen.

Tot de vele geheimen van Maria behoort onder andere het feit dat er twee duizend jaar geleden twee Maria’s waren. Een ander geheim is het feit dat ook Johannes in zijn laatste Bijbelboek – de openbaringen van Johannes – een Mariaverhaal, ofwel een modern kerstverhaal vertelt: over de vrouw bekleed met de zon , met de maan onder haar voeten en met een krans van twaalf sterren op haar hoofd.

In dit indrukwekkende beeld wordt de worsteling van de moderne mens aangegeven die dwars door allerlei beproevingen heen de geest in zichzelf tot leven moet wekken.

In 1950 kondigde de Paus een nieuw dogma af: het dogma van de lichamelijke hemelvaart van Maria. Dit dogma duidt op een geheim dat in de verre toekomst tot onze opdracht wordt: om ons lichaam tot een opstandingslichaam om te vormen..

Zo zijn met Maria drie grote geheimen verbonden die gericht zijn op onze geest, onze ziel en ons lichaam, dus op heel ons wezen.

In Maria mogen wij het diepst, het meest wezenlijke van onszelf herkennen. Als we al haar geheimen willen samenvatten, mogen we zeggen dat zij ons komt leren, hoe wij ons kunnen verbinden met de “nieuwe” Heilige Geest


Wat is de samenhang van Maria met de 'oermoeder' Eva en de verhouding tot Sofia, 
het menselijk vermogen tot inzicht?

Eva is een Hebreeuwse naam met de betekenis ‘de leven gevende’ of ‘de moeder van alle levenden’. Volgens de Bijbel was zij de stammoeder van de mens. Dat vertelt het verhaal zelf.

In de Lemurische tijd, het tijd van het paradijsverhaal,  kent vanuit de overlevering twee scheppingsverhalen. Het tweede scheppingsverhaal is nog esoterisch en deze heeft Jung later verduidelijkt. De esoterische betekenis van dit scheppingsverhaal is:

Adam is het symbool van het geestelijke deel van de mens.

Eva is het symbool van de materie.

Eva vertegenwoordigt ook de kracht die door Sophia of Wijsheid  wordt vertegenwoordigd..... In  het evangelie van Filippus wordt Sophia de metgezellin (koinonos) van de Heer (logos) genoemd, als zodanig heet ze Maria Magdalena. Jezus en Maria M.  spiegelen op aarde de goddelijke androgynie in de lichtwereld. Zo boven-zo beneden. Maria is de moeder van de mens Jezus

De gang van de geschiedenis leert dat het Atlantische tijdperk omstreeks 50.000 v. Chr. begon  en eindigde met de grote zondvloed van Noach omstreeks 10.000 v. Chr. Manu of Mani  is Noach uit het O.T. Noach is dezelfde als Melchizedek, die ook toegewijd was aan de zonnemysterie

In Atlantis ontstond er een ander soort liefde dan in de tijdvakken daarvoor, die ander soort liefde voor de kinderen, de familie, hun eigen stam, volk en cultuur werd een zelfzuchtige liefde, een liefde vanuit een scheidingsdenken:  ik ben goed, jij bent slecht.....

De Atlantiërs konden over 'paranormale' magische krachten beschikken, omdat hun etherisch lichaam nog verbleef in de geestelijke wereld - ook in onze tijd zie je de gevolgen van de egokrachten; onze moeder Aarde reageert hierop door klimaatveranderingen, door aardbevingen, orkanen en vulkaanuitbarstingen. Omdat de Atlantiër ook beschikte over bijzondere geneeskracht via geluiden en kleuren en kruiden, maakte de priester daar gebruik van. Bijvoorbeeld met geluidstherapie was de wond binnen een uur geheeld. De geluidstherapie en kruidentherapie in onze tijd vinden hun oorsprong bij de Atlantische mens en transformeert zich in onze tijd naar de woordziel, de kracht van het woord en anderen genezen met klanken. Daarvoor is het van groot belang allereerst goed te luisteren, te onderzoeken en vooral te herinneren....

Voor alle fasen kan Maria worden geduid als een licht schenkend symbool.

Vanuit de vuurbal waarin Aarde binnen Oude Saturnus begint, worden water en gas toegevoegd. Op Oude Zon en Maan vindt afkoeling plaats en verdichting, waardoor Maan zich los maakt van Aarde. Nu verschijnt de vierde Ik-Ben eigenschap, de mens is zelfbewust en dit zelfbewustzijn is het kenmerk van het Ik Ben - Levende Ik Ben-woorden volgt het pad van de ziel met het uiteindelijke doel zich gevoelens van de eerste vurige fase bewust te herinneren, ook de tweede etherische en derde astrale moeten bewust getransformeerd worden naar bewuste keuzes voor harmonie en liefde.

Vier - getal van de aarde - geeft aan dat het (persoonlijk) draaipunt is bereikt, de vier eigenschappen (fysiek, etherisch, astraal en IK Ben) zijn op hun plaats en vijf bepaald wat er daarna gebeurd..... aangezien nummer drie zichzelf herhaalt en volbrengt in nummer vijf is nummer vier super belangrijk aangezien deze zichzelf niet herhaald.

Daarom is onze huidige evolutie ook zo enorm belangrijk, we leggen (hopelijk)  de basis voor harmonie en vrede - in de hoop dat spirituele groepen zich gaan ver-enigen en streven naar spirituele liefde. Een dergelijke liefde is het waarmerk van de creatieve hiërarchieën die onze wereld maakten en zonder wie onze wereld niet kon en kan bestaan. Deze liefde is een geschenk van Christus (Sophia) aan de mens, maar het is aan de mens die liefde te cultiveren en in praktijk te brengen, opdat deze planeet wil overleven....

In de cyclus van zeven, wordt vier altijd voorafgegaan door drie en gevolgd door drie. De eerste drie worden herhaald en volmaakt in de tweede drie. Het getal vier, het middelste getal is daarom uniek - het is een centraal punt en uiterst belangrijk in termen van evolutie. (materie wordt terug getransformeerd tot geest)

De godin Sophia werd volgens een gnostische scheppingsmythe geboren uit de oorspronkelijke vrouwelijke kracht Sige (stilte). Binnen die visie is zij goddelijk en licht - tot op de dag van vandaag staat Sophia model voor een menselijk proces van groei, waarin vertrouwen en overgave ons tenslotte tot wijsheid zal brengen. In het Grieks betekend Sophia wijsheid. Wijsheid uit stilte geboren.

In de niet-christelijke gnosis schept ze de wereld door haar dochter Eva en diens dochter Zoë en bestaat de weerstand uit de strijd die ze aangaat met de 'demiurg'. Deze demiurg blijkt het eenzijdig mannelijk egoïstische, scheppend denken te vertegenwoordigen. In de symbolieken staat dit voor het vormgeven aan en scheppen van begrenzingen.......

De oudere Maria, een vrouw!: als Eva is zij ons voorgegaan bij de afdaling tot in de materie, als Sophia zal zij ons voorgaan op onze weg terug, de weg van vergeestelijking.

De nieuwe Heilige Geest wordt daar geboren, waar
mensen door het lijden heen zijn gegaan en waar zij
rijpten tot inzicht, tot geestelijk denken en tot een allesverdragende liefde.
Waar mensen op die manier geestelijk
ontwaken, kan de nieuwe Heilige Geest werkzaam worden.
Daarbij werkt zij met name in op ons denken en vormt dat
om tot een geestelijk denken.

Bronnen

Occulte Wereldgeschiedenis in een notedop
        Mario Schoenmaker

Maria, een drievoudig geheim
         Emil Bock (1895-1959)

lezingen stichting De Heraut; Hans Stolp

Uit naam van de Godin
         Redactie Heleen Crul

Van Sophia tot Maria
          dr. AEG (annine) van der Meer

Geen opmerkingen: